• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สันติภาพกับสุขภาวะทางสังคม

สันติภาพกับสุขภาวะทางสังคม

สงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ สงครามในอัฟกานิสถาน ความรุนแรงระหว่าง ฮินดูกับมุสลิมที่แคว้นกุจราฐ สงครามระหว่างสิงหลกับทมิฬในศรีลังกาคง เป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างดีว่าในสภาวะไร้สันติภาพก่อทุกขภาวะให้สังคมอย่างใดบ้าง สันติภาพเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของสุขภาวะทางสังคม ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใจกว้างเรื่องศาสนา พุทธ  คริสต์ อิสลาม ฮินดู สิกข์  อยู่ร่วมในสังคมเดียวกันโดยไม่มีสงคราม  ความเป็นประเทศสันติภาพเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญอย่างหนึ่งของเรา ถ้ามีสงครามระหว่างศาสนาแล้วจะเป็น ต้นทุน (cost) ทางสังคมที่แพงมาก และจะเกิดทุกขภาวะอย่างทั่วถึง ดังที่เราเห็นในบางประเทศ

ขณะนี้มีกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยที่สนใจในเรื่องสันติภาพมากขึ้น และประเทศไทยกำลังจะมีบทบาทการเจรจาเพื่อสันติภาพของโลกมากขึ้น เช่น อาจมีการเจรจาสันติภาพในประเทศไทยระหว่างสิงหลกับทมิฬในศรีลังกา อาจมีการใช้ประเทศไทยเป็นที่เจรจาเรื่องความขัดแย้งในแคชเมียร์หรือไทยอาจมีบทบาทเพื่อสันติภาพในพม่า เป็นต้น เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดี โลกต้องมีสันติภาพจึงจะมีสุขภาวะทางสังคม และประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องสันติภาพ ควรจะพัฒนาความสามารถและบทบาทของไทยในการไกล่เกลี่ยเจรจาเรื่องสันติภาพ ของนานาประเทศให้มากขึ้นเรื่อยๆ
เรื่องนี้ไทยน่าจะทำได้ดีกว่าอเมริกา

ข้อมูลสื่อ

278-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 278
มิถุนายน 2545
ศ.นพ.ประเวศ วะสี