• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สันติภาพกับสุขภาพ

"สันติภาพคือสุขภาพ สงครามคือทุกขภาพ"  ผมขอนำคำกล่าวเปิดงานชุมนุมเพื่อสันติภาพมาลงไว้ในคุยกับผู้อ่าน คำกล่าวเปิดงานชุมนุมเพื่อสันติภาพ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี

ณ วันนี้ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ระหว่างวันวาเลนไทน์และวันมาฆบูชา ประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกพร้อมใจกันชุมนุมเพื่อเรียกร้องสันติภาพ พวกเราคนไทยที่ใฝ่สันติขอรวมใจกับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกในการเรียกร้องสันติภาพ

ในศตวรรษนี้มนุษย์ไม่ต้องการสงครามและความรุนแรงอีกต่อไป แต่ต้องการความรักและสันติภาพ

พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ และพระมะหะหมัด ไม่เคยทรงสั่งสอนให้ใช้การฆ่าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตรงข้ามทรงสอนให้รักเพื่อนมนุษย์และการอยู่ร่วมกัน

ท่านมหาตมะคานธี ผู้มีหัวใจเปี่ยมด้วยความรักเพื่อนมนุษย์ทั้งหมด มีวจนะว่า "โลกทั้งผองพี่น้องกัน" ภาระ    ของเราร่วมกันในศตวรรษนี้คือ การสร้างจิตสำนึกใหม่ (new consciousness) ให้เข้าถึง "ความเป็นหนึ่งเดียวกัน" ของมนุษย์และธรรมชาติทั้งหมด แล้วเกิดมิตรภาพอันไพศาล รักเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติทั้งหมด

ในศตวรรษที่แล้วสงครามได้นำความตายมาสู่มนุษย์ถึง ๒๐๐ ล้านคน แต่ที่ตายเพราะความยากจนและความอยุติธรรมในสังคมมากกว่านั้นมาก เพราะมนุษย์ขาดความเจริญทางจิตใจ ความเจริญในศตวรรษใหม่นี้จึงไม่ควรวัดกันว่าใครได้มากกว่าใครอีกต่อไป ถ้ายังใช้การวัดกันด้วยมูลค่าแบบเดิมๆ ก็จะเกิดสงครามและการประหัตประหารกันรุนแรงกว่าในศตวรรษเก่า ศตวรรษใหม่นี้ควรวัดความเจริญกันด้วยสันติภาพ สันติภาพเป็นคุณค่า แต่ไม่ใช่มูลค่า

มูลค่ากับการฆ่าไม่ใช่วิสัยของผู้เจริญโลกาภิวัตน์ที่สนใจแต่มูลค่า และการแย่งชิงนำไปสู่ความรุนแรงและสงคราม เป็นโลกาภิวัตน์แบบด้อยพัฒนา (uncivilized globalization)

ในศตวรรษใหม่นี้มนุษย์ควรจะสามารถเขยื้อนไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น และสร้างการอยู่ร่วมกันด้วยสันติเป็นโลกาภิวัตน์ของผู้เจริญ (civilized globalization)

มนุษย์มีศักยภาพในตนที่จะบรรลุความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ พ้นจากความเป็นสัตว์อันดุร้าย ไปสู่การมีความรักสากลต่อเพื่อนมนุษย์สรรพสิ่งทั้งหมด เพื่อการอยู่ร่วมโลกเดียวกันอย่างสันติ
วางเสียเถิดอาวุธ หยุดเสียเถอะสงคราม
ไปให้พ้นความดุร้าย สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

เงินค่าอาวุธทั้งหมด มากเกินพอที่จะรักษาชีวิตของเด็กๆ และผู้คนทั้งโลกไม่ให้ต้องตายจากความอดอยากและความอยุติธรรมในสังคม เงินค่าอาวุธทั้งหมดมากเกินพอที่จะสร้างการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ
หยุดเสียเถอะการสร้างอาวุธ

ศตวรรษนี้มนุษย์ไม่ต้องการอาวุธและสงคราม แต่ต้องการความรักและสันติภาพ
ขอให้ความรักและสันติภาพจงไพบูลย์ในจิตใจของเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก ขอให้ทุกๆ วันเป็นวันแห่งความรักสากล ขอให้ศตวรรษนี้เป็นศตวรรษแห่งชัยชนะของมนุษยชาติ ชัยชนะต่อความเกลียดชัง ชัยชนะที่สามารถสร้างความรัก  อันไพศาลเพื่อการสร้างอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสรรพธรรมชาติทั้งปวง มีสันติภาพถาวร

ข้อมูลสื่อ

287-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 287
มีนาคม 2546
ศ.นพ.ประเวศ วะสี