• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คัดค้านการแปรรูปโรงงานยาสูบ

คัดค้านการแปรรูปโรงงานยาสูบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่มีอะไรสูงเท่าการสูบบุหรี่
เพราะการสูบบุหรี่ทั้งทำให้เป็นโรคมะเร็ง เป็นโรคหัวใจ เป็นโรคถุงลมปอดโป่งพองและอื่นๆ ทั้งๆ ที่บุหรี่เป็นฆาตกรตัวสำคัญ แต่บริษัทบุหรี่ข้ามชาติก็พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น บางครั้งก็ตั้งใจเลยว่าจะทำให้ผู้หญิงและเด็กสูบบุหรี่มากขึ้น เมื่ออยากได้เงินแล้ว แม้จะเป็นการฆ่าคนก็ยังทำ

ประเทศกำลังพัฒนาล้วนเป็นเหยื่อบริษัทบุหรี่ข้ามชาติที่จะเข้ามาประชาสัมพันธ์ทุกวิถีทางที่จะทำให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น นับว่าเป็นบาปแท้ๆ

ประเทศไทยกำลังจะแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆ รวมทั้งโรงงานบุหรี่ด้วย เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการฆ่าคนไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ

เมื่อแปรรูปไปเป็นของเอกชนแล้ว เอกชนโดยเฉพาะพวกฝรั่งต่างชาติก็จะเข้ามาทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การตลาดของบุหรี่ยิ่งมีประสิทธิภาพยิ่งฆ่าคนได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

เรื่องนี้จึงเป็นบาปอย่างยิ่ง เป็นทั้งการผิดศีลข้อปาณาติบาต และไม่เป็นสัมมาอาชีโวเลย    แต่เป็นมิจฉาอาชีโว เป็นการเลี้ยงชีพอย่างไม่สุจริต

โรงงานยาสูบจึงยังควรเป็นรัฐวิสาหกิจแบบเดิมขอคัดค้านการแปรรูปโรงงานยาสูบ

ขอบคุณ ผู้เขียนทุกท่านที่ช่วยเขียนเป็นวิทยาทาน

ข้อมูลสื่อ

279-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 279
กรกฎาคม 2545
ศ.นพ.ประเวศ วะสี