• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การออกกำลังกายช่วยรักษาโรคความดันเลือดสูง

การออกกำลังกายช่วยรักษาโรคความดันเลือดสูง

วารสารการแพทย์ที่ชื่อว่า Annals of Internal Medicine ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๔๕ ได้ตีพิมพ์บทรายงานวิจัยยืนยันแน่ชัดว่า การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (เช่น การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะ การว่ายน้ำ การขี่จักรยาน) สามารถลดความดันเลือดได้จริง

ผู้รายงานได้รวบรวมข้อมูล จากงานวิจัย ๕๔ ชิ้น ซึ่งรวมจำนวน ตัวอย่างคนไข้ที่ศึกษาวิจัยทั้งสิ้น ๒,๔๑๙ คน พบว่า การออกกำลังกายแบบแอโรบิก สามารถลดความดันเลือดช่วงบนหรือความดันซิสโตลี  (ค่าความดันเลือดที่วัดได้ขณะหัวใจบีบตัว) โดยเฉลี่ย ๓.๘ มิลลิเมตรปรอท และลดความดันเลือดช่วงล่าง หรือความดันซิสโตลี (ค่าความดันเลือดที่วัดได้ขณะหัวใจคลายตัว)  โดยเฉลี่ย ๒.๕๘ มิลลิเมตรปรอท

ค่าที่ลดลงโดยเฉลี่ยนี้เป็นการคิดจากคนไข้ ๒,๔๑๙ คน หมายความ ว่า บางคนอาจลดได้มากกว่า และบาง คนอาจลดได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว

แม้ดูว่าค่าเฉลี่ยที่ลดลงนี้มีขนาดเล็กน้อย แต่การที่ความดันเลือดลดลง เพียงแค่นี้ ก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และโรคอัมพาต (ซึ่งเป็นภาวะแทรก ซ้อนร้ายแรงของโรคความดันเลือดสูง) ลงได้มากมายทีเดียว

สิ่งที่ค้นพบที่น่าสนใจจากรายงานวิจัยชิ้นนี้ ก็คือ

๑. ผู้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง (ปัจจุบัน หมายถึง ผู้ที่มีความดันเลือดช่วงบนตั้งแต่ ๑๔๐ มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป หรือความดันเลือดช่วงล่างตั้งแต่ ๙๐ มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป) ไม่ ว่าจะมีค่าความดันเลือดสูงขนาดไหน อายุเท่าใด น้ำหนักเท่าใด ถ้าได้ออก กำลังกายแบบแอโรบิก (ไม่ว่าจะเป็น ชนิดใดก็ตาม) ก็สามารถลดความดันเลือดลงได้คล้ายๆ กัน

๒. ผู้ที่เป็นโรคความดันเลือด สูงที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพียงแค่เดินหรือขี่จักรยาน ก็มีผลต่อการลดความดันเลือดลงได้

๓. ผู้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูงที่มีน้ำหนักมากเกินหรืออ้วน ถ้าได้ออกกำลังกาย แม้ว่าน้ำหนักจะไม่ลด ความดันเลือดก็ยังลดลงได้เช่นเดียว กัน (ข้อนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไข้ ที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ แต่ต้องขยันออกกำลังกายสักหน่อยนะ)

๔. การออกกำลังกายสามารถลดความดันเลือดได้ผลมากกว่าการลดอาหารเค็ม และการลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ความเค็มและแอลกอฮอล์ทำให้ความดันเลือดสูง)

รายงานการศึกษาชิ้นนี้เป็น ความพยายามพิสูจน์ความเชื่อให้เป็น ความจริงกล่าวคือ แพทย์มีความเห็นว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไข้ความดันเลือดสูง และได้แนะนำให้คนไข้ปฏิบัติมานานแล้ว นักวิชาการมีหน้าที่หาหลักฐานพิสูจน์ว่ามันมีผลดีอย่างไร จึงมีการทำวิจัยในเรื่องนี้กันมากมาย ในที่สุดก็สามารถ นำข้อมูลมาวิเคราะห์จนได้ค้นพบความ จริงดังกล่าวข้างต้น

ขอเชิญชวนให้ผู้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูงมาออกกำลังกายกันเถอะครับ จะได้ลดการใช้ยาลดความดันเลือดเป็นการประหยัด และลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของการใช้ยา

ข้อมูลสื่อ

279-003
นิตยสารหมอชาวบ้าน 279
กรกฎาคม 2545
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ