• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไทยได้เป็นตัวอย่างการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

องค์การอนามัยโลกนำกิจกรรมของประเทศไทยไปเป็นตัวอย่างแก่ทั่วโลก ในการรณรงค์สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่

ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้เชิญชวนให้ประเทศต่างๆร่วมกันรณรงค์สร้างเด็กรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ เพราะเด็กและเยาวชนคือเป้าหมายทางการตลาดที่สำคัญของอุตสาหกรรมบุหรี่ที่ต้องการหาลูกค้าใหม่มาทดแทนลูกค้าเก่าที่ตายไปด้วยโรคต่างๆจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้จากตัวเลขขององค์การอนามัยโลกพบว่า ในแต่ละปีคนทั่วโลกต้องตายด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถึง ๓.๕ ล้านคน หรือนาทีละ ๖ คน และร้อยละ ๘o ของคนที่สูบบุหรี่เริ่มสูบบุหรี่ก่อนอายุ ๒o ปี

เนื่องในโอกาสดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ไว้ว่า Growing Up Tobacco Free หรือคำขวัญภาษาไทยว่า “เด็กรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่” และได้จัดทำคู่มือการร่วมรณรงค์ขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ประเทศต่างๆทั่วโลกทางเครือข่ายอินเตอร์เนท http://www.who.ch/ntday/ โดยในคู่มือดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลและแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ โดยองค์การอนามัยโลกได้นำกิจกรรมของประเทศไทยซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ไปเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานเพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งประกอบด้วยโครงการเด็กคือดวงใจที่รณรงค์ร่วมกับโรงเรียนอนุบาล เพื่อให้ผู้ใหญ่ตระหนักถึงอันตรายของควันบุหรี่ต่อเด็ก โครงการสโมกบัสเตอร์คาราวาน นิทรรศการเคลื่อนที่สำหรับนักเรียนระดับประถม โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ที่ประสานกับโรงเรียนต่างๆในการรณรงค์สร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ในหมู่นักเรียน และโครงการคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งชวนศิลปินดารามาร่วมรณรงค์ เป็นต้น
ศ.นพ.อรรถสิทธิ์กล่าวว่า ในปีนี้ มูลนิธิรณรงค์ฯได้สานต่อและพัฒนากิจกรรมต่างๆให้เข้าแข็งยิ่งขึ้น และได้เชิญชวนให้องค์กรต่างๆมาช่วยกันรณรงค์เพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่ โดยได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อเด็กรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ขึ้น เพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจกับองค์กรต่างๆในการปกป้องลูกหลานของเราจากการติดบุหรี่ โดยเปิดให้บุคคลและองค์กรต่างๆร่วมสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร.๖๑๙-๖๒๕๘-๙

ข้อมูลสื่อ

229-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 229
พฤษภาคม 2541
เรารักสุขภาพ