• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การส่งเสริมสุขภาพคือ การเคลื่อนไหวทางสังคม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมใหญ่เรื่องการส่งเสริม สุขภาพเมื่อวันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ในการนี้ได้มีการผลิตเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพออกมาจำนวนมาก และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายวิชาชีพ

สื่อสาระที่สำคัญของการประชุมคือ สุขภาพไม่ได้สร้างในโรงพยาบาล สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน ที่ทำงาน สื่อ นโยบายสาธารณะที่ดี โรงพยาบาลไม่ใช่ที่สร้างสุขภาพ โรงพยาบาลเป็นที่ซ่อมสุขภาพ การสร้างสุขภาพต้องมาก่อนการซ่อม การซ่อมจำเป็นเมื่อการสร้างล้มเหลว ถ้าการสร้างสำเร็จก็ไม่ต้อง ซ่อม

ถ้าเข้าใจว่าการสร้างสุขภาพหรือการส่งเสริมสุขภาพเป็นบทบาทของ ทุกคน ใครๆก็มีบทบาทได้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครู สื่อ กระทรวงการคลัง สถานประกอบการ ฯลฯ นั่นคือ การเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งหมดนั่นเอง

ในเรื่องอะไรที่ยากๆ มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้สำเร็จ คือการเคลื่อนไหวทางสังคม (social mo-bilization) ด้วยปัญญา ดูเรื่องการปฏิรูปการเมืองเป็นตัวอย่าง

ขอช่วยกันทำความเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมในฐานะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้สิ่งยากๆ ใหญ่ๆ เป็นผลสำเร็จ สุขภาพหรือสุขภาวะของท่านทุกคนเป็นเรื่องใหญ่

ข้อมูลสื่อ

230-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 230
มิถุนายน 2541
ศ.นพ.ประเวศ วะสี