• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การปฏิรูประบบสุขภาพ

การปฏิรูประบบสุขภาพ


ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  ได้มีมติเห็นชอบด้วยในหลักการที่จะเสนอให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อเป็นกลไกในการกำกับดูแลการทำงานทางวิชาการและการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อนำไปสู่การออกพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสุขภาพควรมีการปฏิรูปจากระบบตั้งรับ รอให้คนสุขภาพเสียแล้วจึงมารักษา อันทำให้ประชาชนเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมากโดยไม่สมควร ไปเป็นระบบรุกเพื่อสร้างสุขภาพดี ให้ประชาชนสามารถสร้างการมีสุขภาพดีให้มากที่สุด ไม่ต้องเจ็บป่วยล้มตายลงโดยไม่จำเป็น ระบบดังกล่าวจะมีองค์ประกอบใหญ่ ๓ ประการ คือ

๑. ระบบส่งเสริมสุขภาพ สร้างกลไกส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีให้มากที่สุด

๒. ระบบการป้องกันโรค ปฏิรูปโครงสร้างของการป้องกันโรคที่สามารถทำงานทางวิชาการและควบคุมโรคด้วยประสิทธิภาพสูง สามารถควบคุมโรคร้าย ทั้งในปัจจุบันและที่จะปรากฏโฉมในอนาคต มิให้ประชาชนต้องเจ็บป่วยล้มตายโดยไม่สมควร

๓. ระบบบริการสุขภาพที่เป็นธรรม มีระบบบริการสุขภาพที่ถูกต้องเป็นธรรม สามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง มีสุขภาพดี มีประสิทธิภาพ

ทั้งหมดต้องถอดโครงสร้างที่ซับซ้อนออกมาเป็นกลุ่มงานให้ครบ และจัดกลุ่มทำงานทางวิชา เพื่อนำไปสู่การออกพระราชบัญญัติปฏิรูประบบสุขภาพให้ได้ภายในเวลาสัก ๒ ปี

ข้อมูลสื่อ

247-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 247
พฤศจิกายน 2542
ศ.นพ.ประเวศ วะสี