• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วิธีหยุดการฆ่าตัวตาย

หมู่นี้ข่าวคนไทยฆ่าตัวตายถี่มากขึ้น แสดงถึงความบีบคั้นในชีวิตและสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ปกติมนุษย์รักชีวิต ไม่มีใครอยากตายหรืออยากฆ่าตัวตาย นอกจากรู้สึกว่าความทุกข์ความบีบคั้นมันมากจนทนไม่ไหว มองไม่เห็นทางออกอย่างอื่น

ความบีบคั้นมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่เบื้องลึกที่สุดปัญหาอยู่ที่วิธีคิดของคนไทย ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็แก้ไขอย่างอื่นไม่ได้ เพราะพฤติกรรมในสังคมเกิดจากวิธีคิด วิธีคิดที่เป็นปัญหาคือเราไม่ได้เอาคนเป็นตัวตั้ง เราไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นๆ เช่น เอาวัตถุเป็นตัวตั้ง เอาอำนาจเป็นตัวตั้ง เอาหลักการ(ที่ไม่ให้ความสำคัญกับคน)เป็นตัวตั้ง เอากฎระเบียบทางราชการเป็นตัวตั้ง เอาวิชาเป็นตัวตั้ง ฯลฯ ประเทศไทยถลำเข้าไปสู่วัตถุจนสุดตัว แม้แต่วัดซึ่งเป็นเรื่องพัฒนาคนล้วนๆ ท่านก็ถลำไปพัฒนาวัตถุ เช่น สร้างโบสถ์ใหญ่ๆ พระเจดีย์ใหญ่ๆ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆ

เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งต่างๆก็บีบรัดมนุษย์มากขึ้นๆ จนตึงเครียดไปหมด ถ้าเราเปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่าเอาคนเป็นตัวตั้ง ทำอะไรๆทุกชนิดคำนึงถึงคนเป็นศูนย์กลาง สังคมก็จะคลายความเครียดลง และมีทางออกมากมาย เช่น

ส่งเสริมคนให้รวมตัว ร่วมคิดร่วมทำ วัดลดการพัฒนาทางวัตถุลง แต่มาส่งเสริมให้คน มาใช้วัดรวมตัวร่วมคิดร่วมทำ หน่วยราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ลดการใช้งบประมาณทางด้านวัตถุลงให้มากที่สุด แต่หันมาให้ความสนใจกับคนและชุมชน การศึกษาหยุดเอาวิชาเป็น ตัวตั้งแต่หันมาเอาคนเป็นตัวตั้ง เด็กๆก็จะไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะคะแนนไม่ดี ส่งเสริมให้คนเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมให้เต็มประเทศ ธุรกิจแทนที่จะมุ่งกำไรลูกเดียว หันมาทำธุรกิจเพื่อคน หรือเพื่อสังคม สื่อต่างๆปรับตัวเป็นสื่อเพื่อคน ให้ผู้คนได้ใช้ในการปรับทุกข์ปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน เป็นต้น

เมื่อทุกอย่างมุ่งไปที่เพื่อคนหรือเพื่อนมนุษย์ ทุกอย่างก็จะเย็นลง ไม่ต้องฆ่าตัวตาย
“ไม่มีความทุกข์อะไรที่มนุษย์ทนไม่ได้”

ขอให้คนไทยใช้ความทุกข์ครั้งนี้ปฏิวัติวิธีคิดใหม่ แล้วเราจะพบทางออก ถ้ายังคิดแบบเดิม ต่อให้ไอเอ็มเอฟให้เงินกู้อีกเท่าไรๆ ก็แก้ปัญหาพื้นฐานไม่ได้ เพราะปัญหาพื้นฐานอยู่ที่วิธีคิด

ข้อมูลสื่อ

236-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 236
ธันวาคม 2541
ศ.นพ.ประเวศ วะสี