• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรคมนุษย์ตึก

คนที่ทำงานใช้เวลามากกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาใน แต่ละวันอยู่ในอาคารสำนักงาน รวมถึงอาคารอื่นๆ ด้วย มีโอกาสเป็นโรคมนุษย์ตึก

องค์การอนามัยโลกคาดว่าร้อยละ ๓๐ ของอาคาร ทั่วโลกอาจมีปัญหาด้านสุขภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งนำไปสู่ปัญหากลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิดได้

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานในอาคารปิด มีดังนี้
๑. การระบายอากาศไม่เพียงพอ
๒. สิ่งปนเปื้อนสารเคมีจากแหล่งกำเนิดในอาคาร
๓. สิ่งปนเปื้อนสารเคมีจากแหล่งกำเนิดนอกอาคาร
๔. สิ่งปนเปื้อนด้านชีวภาพ

ผลกระทบต่อสุขภาพขึ้นกับสภาพร่างกายของแต่ ละคนด้วย ถึงแม้จะสัมผัสมลพิษชนิดเดียวกัน ความเข้มข้นใกล้เคียงกัน แต่อาการแสดงไม่เหมือนกัน บางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อย ซึ่งผู้ที่ทำงานในอาคารจะต้องช่วยกันสอดส่องและสังเกตต้นตอของปัญหา รวมถึงกลิ่น อุณหภูมิ การหมุนเวียนอากาศ ความแออัดของคน เฟอร์นิเจอร์ สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นต้น

การแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้สุขภาพของคนทำงานในอาคารปิดดีขึ้น 

ข้อมูลสื่อ

322-003-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 322
กุมภาพันธ์ 2549
พญ.เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
กองบรรณาธิการ