• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กินกล้วยช่วยยืดชีวิต

รายงานจากสมาคม โรคหัวใจอเมริกา ระบุว่า กล้วย ลูกเกด มันฝรั่ง ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่เป็นโรคความดันเลือดสูงได้
 
คณะกรรมการด้านโภชนาการ กล่าวว่า อาหารที่ช่วยลดความดันเลือด ควรจะมีโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียมในปริมาณ มาก และมีไขมันต่ำ นอกจากนี้ แล้วยังมีเกลือที่ช่วยลดความดันเลือดได้ในอัตราเฉลี่ยระหว่าง ๕.๕-๓ มิลลิเมตรปรอท

งานวิจัยนี้สรุปได้ว่าหากลดระดับความดันเลือดให้อยู่ในระดับ ๒ มิลลิเมตรปรอท จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคความดันเลือดสูงได้ถึงร้อยละ ๑๕ และลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหัวใจร้อยละ ๖

๑ ใน ๔ ของชาวอเมริกันเป็นโรคความดันเลือดสูง ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจล้มเหลว งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๔๕๙ คน ที่เป็นโรคความดันเลือดสูงในระดับที่ไม่รุนแรง และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ต้องควบคุมอาหารเป็นระยะเวลา ๘ สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนในการควบคุมอาหาร ๓ ขั้นตอน ขั้นแรก ควบคุมอาหารปกติ ขั้นที่สอง เพิ่มการกินผักและผลไม้เข้าไปในขั้นตอนแรก ขั้นที่สาม ลดอาหารไขมันพร้อมทั้งเพิ่มปริมาณการกินผัก และผลไม้ให้มากยิ่งขึ้น และในทั้ง ๓ ขั้นตอนนี้ ลดเกลือลงให้อยู่ในปริมาณต่ำ นักวิจัยพบว่า การควบคุมอาหารด้วยผลไม้และผัก สามารถ ลดระดับความดันเลือดให้อยู่ในระดับ ๑.๑ มิลลิเมตรปรอท

ในผักและผลไม้มีสารประกอบเกลือแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลายชนิด ได้แก่ แมกนีเซียม โพแทสเซียม และแคลเซียม อาทิ เช่น กล้วย ลูกเกด มันฝรั่ง ทีโอดอร์ คอตเกน คณะกรรมการด้านโภชนาการผู้หนึ่งกล่าวว่า รายงานฉบับนี้ได้ให้ข้อสรุป ๒ ข้อคือ อย่าง แรก เราสามารถลดปริมาณเกลือและหลีกเลี่ยงที่จะกินเกลือมากเกินไป เพื่อลดน้ำหนักได้ อย่างที่สองคือ ในผลไม้ชนิดต่างๆ มีสารจำพวกเกลือแร่อีกมากมายที่จะต้องค้นคว้าวิจัยต่อไป เพราะมีส่วนสำคัญในการลดความดันเลือดและป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวได้

ข้อมูลสื่อ

238-007
นิตยสารหมอชาวบ้าน 238
กุมภาพันธ์ 2542
เรารักสุขภาพ