• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สันติภาพกับสุขภาพ

การขาดสันติภาพเป็นทุกขภาวะอย่างยิ่ง ในตะวันออกกลางความขัดแย้งรุนแรงนองเลือดระหว่างยิวกับอาหรับกว่า 50 ปี ตั้งแต่ประเทศอิสราเอล เป็นทุกขภาวะประดุจนรก ในศรีลังกาความขัดแย้งระหว่างสิงหลและทมิฬถึงขั้นทำสงครามกลางเมืองกันเกือบ 20 ปี ก่อให้เกิดความสูญเสียมหาศาล ความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในพม่าก่อให้เกิดภาวะสงครามเรื้อรังอย่างไม่รู้ว่าจะหยุดลงเมื่อใด ขณะนี้สหรัฐอเมริกากับอังกฤษก็เตรียมทำสงครามกับอิรัก มีผู้ประมาณการว่าจะมีคนตายถึง 4 ล้านคน !! สงครามอาจจะลุกลามขยายวงออกไปเป็นต้น เหล่านี้เป็นเครื่องบอกว่าโลกขาดสันติภาพ เมื่อขาดสันติภาพก็ขาดสุขภาวะไม่ได้
 

ที่เรียกว่าสุขภาวะทางสังคมมีสันติภาพเป็นองค์ประกอบด้วยอย่างหนึ่ง ถ้าสนใจเรื่องสุขภาพจึงต้องควนสนใจเรื่องสันติภาพด้วย สันติภาพควรจะเข้าไปสู่จิตสำนึก ถ้ามาเอาความรักเพื่อนมนุษย์เป็นตัวตั้ง แต่เอาอย่างอื่นเป็นตัวตั้ง เช่น เศรษฐกิจ ศาสนา เผ่าพันธุ์ การเมือง จะนำไปสู่ภาวะไร้สันติภาพเสมอ มนุษย์ต้องการจิตสำนึกใหม่และวิธีคิดใหม่เพื่อจะสามารถอยู่ร่วมกันด้วยสันติได้ การอยู่ร่วมกันด้วยสันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ควรเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ ไม่ใช่ความร่ำรวยสูงสุด การแสวงหาความร่ำรวยสูงสุดนำไปสู่ความขัดแย้งและสงคราม มนุษย์ต้องการวิถีความคิดใหม่โดยสิ้นเชิงจึงจะอยู่รอดได้ และมีสุขภาวะ
 

ข้อมูลสื่อ

284-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 284
ธันวาคม 2545
ศ.นพ.ประเวศ วะสี