• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

GMOs อาหารและพันธุวิศวกรรม

ข้อเรียกร้องของผู้บริโภคต่ออาหารจีเอ็มโอ
พัฒนาขบวนการด้านกฎหมาย รัฐบาลของประเทศที่กำลังพัฒนาควรจะได้รับการกระตุ้นให้คณะกรรมาธิการ ด้านกฎหมายของตนสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารหรือมีการปลูกขยายพันธุ์พืชเลี้ยงสัตว์ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศของตน นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาขบวนการติดตามและติดป้ายผลิตภัณฑ์อาหารจีเอ็มโอทั้งหมด

ในสหรัฐอเมริกา คณะกรรมาธิการด้านกฎหมายมีความโน้มเอียงไปกับธุรกิจขนาดใหญ่ เมื่อต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารจีเอ็มโอ มักจะเกิดการกดดันให้มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับอันตรายของจีเอ็มโอ เพื่อที่ภาคเอกชนจะได้ไม่สูญเสียเวลาในการเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการลงทุนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพในตลาดการค้าเสรี ข้อจำกัดทางเวลานี้ลดโอกาสการตรวจสอบผลกระทบในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจเอกชนกับองค์กรด้านกฎหมายของรัฐที่ควบคุมดูแลเรื่องอาหารและผลผลิตจีเอ็มโอจะต้องแยกจากกันอย่างเด็ดขาด และทันที เพื่อที่จะเป็นหลักประกันความเป็นกลาง และการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชน

ข้อมูลสื่อ

265-012-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 265
พฤษภาคม 2544
กรีนเนท