• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กระแสข่าวสีเขียว

-คนไทยกับวิกฤติสุขภาพ
ปีหน้า พ.ศ. 2545 เฉพาะกรุงเทพฯ จะมีประชากรราว 9 ล้านคน รวมถึงในอีก 10 จังหวัดใหญ่ก็จะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งคนเมืองเหล่านี้ จักต้องผจญกับมลพิษทางอากาศจากการจราจร มลพิษทางเสียง ปัญหาขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ส่วนคนที่อยู่ในชนบท ภาคเกษตรกรรมต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเสีย ซึ่งเกิดจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมีตกค้าง ในภาคอุตสาหกรรม มีโรงงานเพิ่มขึ้นจำนวนมากก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และการปนเปื้อนของโลหะหนักในแหล่งน้ำและผืนดิน

ปัญหาสุขภาพกระทบกับประชากรทุกวัย พบว่าเด็กในชนบท 1 ใน 5 เป็นโรคขาดสารอาหาร ขณะที่เด็กในเมืองเป็นโรคอ้วนจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันมาก และร้อยละ 44 มีเชาวน์ปัญญาต่ำกว่าปกติ ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่ จะมีอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 เท่า อีกทั้งปัญหาการติดเชื้อเอดส์และเรื่องของสิ่งเสพย์ติด สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ จะมีอายุเฉลี่ยลดลง และมีปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่จะต้องรักษาตัวนานกว่า 6 เดือน ถึงร้อยละ 19

ข้อมูลสื่อ

265-012-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 265
พฤษภาคม 2544
กรีนเนท