• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

GMOs อาหารและพันธุวิศวกรรม

ข้อเรียกร้องของผู้บริโภคต่ออาหารจีเอ็มโอ
ทบทวนระบบความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศควรตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประเทศผู้รับ ถือตามการเจรจาระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ไม่ใช่ความต้องการที่ประเทศผู้ให้กำหนดขึ้นเอง ซึ่งมักได้รับอิทธิพลจากผลประโยชน์ทางทหารหรือทางเศรษฐกิจ

ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐอเมริกามีการนำเงินกองทุนสาธารณะสำหรับความช่วยเหลือระหว่างประเทศไปสนับสนุนธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารจีเอ็มโอ ส่งอาหารที่ยังไม่มีการตรวจสอบรับรองความปลอดภัย หรือมาตรการกำกับดูแลไปให้ประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศที่ประสบความเดือดร้อน เป็นการสนับสนุนการพัฒนาและขยายตลาด โดยผ่านทางความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงจำเป็นต้องมีการทบทวน ระบบความช่วยเหลือดังกล่าว โดยไม่มีผลกำไรแอบ แฝง และอาหารจีเอ็มโอจะต้องมีมาตรการกำกับดูแล และการติดฉลากอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริโภค

ข้อมูลสื่อ

266-011-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 266
กรกฎาคม 2544
กรีนเนท