• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

GMOs อาหารและพันธุวิศวกรรม

ประเทศเพื่อนบ้านกับมาตรการจีเอ็มโอ
อินเดีย
ภายใต้กฎหมายอินเดียถือเป็นการผิดกฎหมายหากนำเข้าหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจีเอ็มโอ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพันธุวิศวกรรม (จีอีเอซี) สังกัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าพืชหรืออาหารจีเอ็มโอชนิดใดๆ

อินโดนีเซีย
ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2539 อาหารทุกประเภทที่ตรวจพบว่าปนเปื้อนจีเอ็มโอต้องติดฉลาก ในกรณีของอาหารแปรรูป ผู้ผลิตต้องระบุรายละเอียดของส่วนผสมที่ปนเปื้อนจีเอ็มโอในฉลากด้วย
 
สาธารณรัฐเกาหลี
รัฐบาลเกาหลีเริ่มมาตรการบังคับการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 และอาหารที่จำหน่ายในท้องตลาดต้องมีเอกสารรับรองที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม่ และมีปริมาณของสารดัดแปลงพันธุกรรมเท่าไร หากใครติดฉลากเท็จจะได้รับโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับ 30 ล้านวอน สำหรับผู้ที่ไม่ยอมติดฉลากมีโทษปรับ 10 ล้านวอน
 
ศรีลังกา
ห้ามนำเข้าอาหารจีเอ็มโอตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 รัฐบาลประกาศห้ามการนำเข้า การผลิต การขนส่ง การเก็บ และการจัดจำหน่ายใดๆ ก็ตามที่ใช้เทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม
 

ข้อมูลสื่อ

268-009-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 268
สิงหาคม 2544
กรีนเนท