• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

GMOs อาหารและพันธุวิศวกรรม

สินค้าปนเปื้อนจีเอ็มโอ
แม้ว่านโยบายของประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้มีการเพาะปลูกพืช จีเอ็มโอในเชิงพาณิชย์ แต่อาจเกิดปัญหาการปนเปื้อนจากข้อยกเว้นที่ให้มีการนำเข้าข้าวโพดและถั่วเหลืองจีเอ็มโอที่จะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาหารสัตว์ หรืออาหารมนุษย์ หรือใช้เพื่อการอุตสาหกรรม

ช่องทางที่ผลผลิตจีเอ็มโอจะปนเปื้อน ก็โดยการผสมปนกับถั่วเหลือง หรือข้าวโพดภายในประเทศซึ่งไม่เป็นจีเอ็มโอ หรือผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และที่ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายด้วยก็คือ การนำเมล็ดถั่วเหลืองหรือข้าวโพดไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ นำไปปลูกในเชิงพาณิชย์ และได้ผลผลิตที่เป็นจีเอ็มโอ และอีกช่องทางหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้ก็คือ การผลิตพืชหรือสัตว์จีเอ็มโอภายในประเทศเอง

ข้อมูลสื่อ

269-011-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 269
กันยายน 2544
กรีนเนท