• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

GMOs อาหารและพันธุวิศวกรรม

กระแสการปฏิเสธอาหารจีเอ็มโอ
การสำรวจของนักวิจัยอิสระ และสื่อมวลชนหลายแห่งพบว่า กระแสต่อต้านอาหารจีเอ็มโอยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแถบยุโรป และประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น และผลการสำรวจในช่วงหลังพบว่า กระแสการปฏิเสธอาหารจีเอ็มโอได้ครอบคลุมไปถึงประเทศกำลังพัฒนา และแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศผู้ผลิตอาหารจีเอ็มโอในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาด้วย

ผลการศึกษาของบริษัทวิจัย Angus Reid Group พบว่า ประชาชนอเมริกันที่ปฏิเสธอาหารจีเอ็มโอเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 เมื่อปี พ.ศ. 2541 มาเป็นร้อยละ 51 ในปี พ.ศ. 2543 เช่นเดียวกับที่แคนาดา ประชาชนต่อต้านอาหารจีเอ็มโอเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45 ในปี พ.ศ. 2541 เป็นร้อยละ 59 ในปี พ.ศ. 2543

สำหรับประชาชนไทยนั้น ผลสำรวจของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 พบว่าร้อยละ 91.3 ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด เห็นว่าควรให้มีการติดฉลาก โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 81.7 เห็นว่าควรมีการบังคับให้ติดฉลาก

ข้อมูลจาก "สถานการณ์จีเอ็มโอและทางออกในการกำหนดนโยบายของประเทศไทย :
                  วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ"

ข้อมูลสื่อ

270-009-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 270
ตุลาคม 2544
อื่น ๆ
กรีนเนท