• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สุรากับสุขภาพของสังคม

สุรากับสุขภาพของสังคม

การดื่มสุรามากมีโทษหลายอย่าง ในด้านร่างกายก่อให้เกิดความเสื่อมสลายทั้งระบบ กล่าวคือสมอง-เสื่อม เป็นโรคหัวใจ ตับแข็ง เม็ดเลือดแดงแตกทำลายง่ายทั้ง 3 ชนิด คือ เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือดหรือเพลตเลต ภูมิคุ้นกันบกพร่องทำให้เป็นโรคติดเชื้อและเป็นมะเร็งง่าย คนดื่มสุรามากแล้วเป็นปอดอักเสบรุนแรงตายอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านเรียกว่า เปลี่ยวดำจับตาย

ในด้านสังคมก็ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ความรุนแรงและอุบัติเหตุ ขณะนี้อุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายของคนไทยที่พบมากที่สุด และส่วนไม่น้อยเกิดจากการขับรถขณะที่มึนเมา
ขณะนี้สุราเป็นธุรกิจที่ใหญ่มาก และได้รับสัมปทานผูกขาดจากรัฐฯ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและแนบเนียน โดยเชื่อมโยงเข้าไปกับบุคคลและสถาบันสำคัญในสังคมเพื่อสร้างคุณค่า คุณค่าเพื่อให้คนดื่มสุรา ฉะนั้น การที่คนดื่มสุรามากขึ้นเพราะมีโครงสร้าง หรือ “เครื่องจักรทางสังคม” อันมหึมาที่เข้ามากำหนดพฤติกรรมหรือกรรมของสังคม ฉะนั้นแม้พระจะให้ศีลข้อ 5 “สุราเมรยะ มัชฒะ...” ทั้งประเทศ คนก็ดื่มสุรามากขึ้น เพราะสิ่งที่พระสอนนั้นเป็นเรื่องกรรมที่เป็นปัจเจกบุคคล แต่เดี๋ยวนี้มีกรรมเชิงโครงสร้างทางสังคมอันมีพลังมหาศาลที่เข้ามากำหนดพฤติกรรมของสังคม

เรื่องสุรานี้จะไปทำแบบสุดโต่งเลย คือห้ามผลิตและจำหน่ายสุรา ซึ่งเคยมีหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาเคยทำมาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ ต้องเลิกไปหมด แต่ก็มีบางเรื่องที่น่าจะทำได้ เช่น
1. ห้ามโฆษณาสุรา
2. ห้ามดื่มสุราแล้วขับรถ
3. ห้ามดื่มสุราประเจิดประเจ้อ
4. ส่งเสริมการหาความสุขโดยวิธีอย่างอื่น เช่น การออกกำลังกาย งานและความชื่นชมศิลปะ งาน
ชุมชน การเจริญสติ เป็นต้น
5. ถ้าจำเป็นใช้ยากล่อมประสาทน่าจะดีกว่าใช้สุราเป็นยากล่อมประสาท
 

ข้อมูลสื่อ

196-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 196
สิงหาคม 2538
ศ.นพ.ประเวศ วะสี