• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โรงพยาบาลแห่งป่าสน

            ...ต้นสนสามใบ  ลำต้นตรงสูงชลูดหลายร้อยต้น  ขึ้นเรียงรายอยู่บนเนินเขาและทั่วอาณา บริเวณเนื้อที่กว่า ๖๐ ไร่ของโรงพยาบาล  ฝั่งโน้นเป็นอาคารแพทย์แผนไทย  ฝั่งนี้เป็นอาคารบริการสนับสนุน  ขึ้นเนินไปเป็นทางไปสู่อาคารบริการผู้ป่วยนอก...

                …ดอกไม้สวยหน้าตาแปลกๆ  ต้นเห็ดที่ไม่คุ้นเคยงอกแซมตรงโน้นบ้าง...ตรงนี้บ้าง...นี่เป็นโรงพยาบาลที่มีภูมิทัศน์แปลกตาที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

                ....ความลาดเอียงของเนินเขา  ทำให้อาคารผู้ป่วยนอกขนาด ๑๐ เตียงในป่าสนดูสูงเด่นกว่าปกติ  อาคารหลังนี้เป็นแบบแปลนพิเศษที่สถาปนิกเขียนเพื่อสนองโครงการสนับสนุนช่วยเหลือประเทศลาว  ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  สมัยที่พระองค์ท่านไปช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลโพนฮงเมื่อเกือบ ๑๐ ปีที่แล้ว

                อำเภอกัลยาณิวัฒนา  เป็นอำเภอน้องใหม่ล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ (ลำดับที่ ๒๕)  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดถึง ๑๔๐ กิโลเมตร  ตัวอำเภออยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย ๙๖๐ เมตร  จึงมีอากาศเย็นสบายทั้งปี  อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๙ องศา  เดินไปทางไหนก็เยือกเย็นสบาย  เหมือนอยู่เมืองนอกทางยุโรป...การเดินทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่  ต้องใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมง  เพราะต้องลัดเลาะไปตามแนวเขาเกือบตลอด นับจากอำเภอแม่ริม  ยิ่งพอถึงแยกอำเภอปายจะเป็นเส้นทางขึ้นเขาตลอด

                เกือบทั้งอำเภอ (ซึ่งมี ๓ ตำบล) เต็มไปด้วยภูเขาและป่าไม้  เนื้อที่ประมาณ ๖๐% เป็นเขตป่าไม้  เป็นพื้นที่อยู่อาศัยและทำกิน ๔๐%   ตัวอำเภอตั้งอยู่ในเขตป่าสนสามใบธรรมชาติผืนใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ  ขณะนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ...

                พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอกัลยานิวัฒนา  ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒  โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานชื่ออำเภอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่นางเธอ สมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  แต่ในส่วนชื่อของโรงพยาบาลประจำอำเภอนั้น  เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตตำบลวัดจันทร์ ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวบ้านคุ้นเคยดี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จึงทรงพระราชทานชื่อว่า “โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา”  เนื่องในวโรกาสอันเป็นศุภมงคล ครบรอบ ๘๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                การต้องรับผิดชอบดูแลประชาชนในพื้นที่กว่า ๑๒,๐๐๐ คน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆถึง ๗ เผ่า  ผนวกกับหมู่บ้านชายขอบอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอีก ๑๐ กว่าหมู่บ้านซึ่งสะดวกที่จะมาอำเภอวัดจันทร์มากกว่า  ทำให้สถานะทางการเงินของโรงพยาบาลมีสภาพคล่องไม่ดีนัก  แต่นพ.ประจินต์  เหล่าเที่ยง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์อีก ๒ ท่าน และทีมงานอีกกว่า ๖๐ ชีวิตของโรงพยาบาลยังยิ้มสู้ และบอกว่ายังพอรับมือได้  ก่อนตั้งอำเภอในปี ๒๕๕๒  มีการวิจัยที่ทำโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อถวายสมเด็จพระเทพฯ  ได้เสนอให้อำเภอตั้งใหม่แห่งนี้เป็น “อำเภอต้นแบบ”  ไม่ว่าจะในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการแพทย์ทางเลือกเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ทำให้ทีมงานของโรงพยาบาลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสกับโครงการสร้างเขื่อนชุมชนขนาดเล็ก  การพัฒนาอาชีพ  โครงการพระราชดำริต่างๆซึ่งทำให้ได้รับรู้เข้าใจสภาพปัญหาด้านสังคมที่แท้จริงของประชาชนมากขึ้น...

                ขณะนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงมีพระราชดำริจะช่วยยกฐานะระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอำเภอ  โดยที่ผ่านมามีโครงการพระราชดำริในพื้นที่หลายโครงการ อาทิเช่น

-                    โครงการพัฒนาด้านการเกษตรที่บ้านเสาแดง เดิมพื้นที่นี้เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่มาก

-                   โครงการป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์

-                   โครงการส่งเสริมอาชีพด้วยการทอผ้าที่บ้านจันทร์

-                   โครงการพัฒนาเด็กในพื้นที่ทุรกันดาร (กพด) ฉลอง ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

     อีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริเหล่านี้คือ การยกฐานะโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็นโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) ขนาด ๖๐ เตียง  ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบอาคารผู้ป่วยนอก  โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเช่นเดียวกัน  สมทบกับงบประมาณบางส่วนจากกระทรวงสาธารณสุข

อำเภอที่เงียบสงบ และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิวศแห่งนี้  ระยะหลังเริ่มมีรถยุโรปและรถหรูแพงๆวิ่งเข้ามาในพื้นที่  คุณหมอท่านหนึ่งเล่าว่า เริ่มมีคนกรุงเทพฯ  คนจากเชียงใหม่ และที่อื่นๆที่สนใจธรรมชาติ  ความเงียบสงบเข้ามาสำรวจพื้นที่  ถามซื้อที่ดินจากชาวบ้านมากขึ้น...

โรงพยาบาลในป่าสนแห่งนี้  แม้เป็นโรงพยาบาลเล็กๆอยู่ห่างไกลจากแสงสีความเจริญ  แต่หากใครชอบชีวิตพอเพียง เรียบง่าย และประสบการณ์ประทับใจในชนบท  ว่างๆก็ลองไปแวะเยี่ยมได้ครับ  ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่...ปู้น....บนดอย...นะเจ้า....

                

ข้อมูลสื่อ

437-1330
นิตยสารหมอชาวบ้าน 437
กันยายน 2558
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ