• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม

ครอบครัวเป็นสุข มีลูกเมื่อพร้อม


1.สุขภาพของแม่และลูกจะดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเว้นช่วงห่างของการมีลูกอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เมื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนที่แม่มีอายุ 20 ปี หรือหลังอายุ 35 ปี และเมื่อแม่มีการตั้งครรภ์ไม่เกิน 4 ครั้ง

2.เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งแม่และลูก ควรเว้นช่วงห่างของการมีลูกอย่างน้อย 2 ปี

3.การมีลูกถี่เกินไป โดยเว้นช่วงห่างของการมีลูกน้อยกว่า 2 ปี จะทำให้ เด็กเสียงต่อการตายมากขึ้น

4.ในปัจจุบันมีวิธีที่ปลอดภัยสำหรับป้องกันการตั้งครรภ์หลายอย่างผู้ที่ได้รู้เข้าใจ และใช้วิธีการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้องสามารถกำหนดจำนวนลูกที่ต้องการ เวลาการมีลูก และการเว้นช่วงห่างที่เหมาะสมระหว่างการเกิดของลูกแต่ละคน

5. ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง มีความรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องการวาง แผนครอบครัว ทุกคนจึงจำเป็นต้อง รู้เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของตน และสมาชิกในครอบครัว

ข้อมูลสื่อ

335-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 335
มีนาคม 2550
อื่น ๆ