• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย


1.ทุกครอบครัวจำเป็นต้องรู้จักอาการที่เป็นสัญญาณอันตรายต่อแม่และเด็กขณะตั้งครรภ์และคลอด เพื่อจะได้วางแผนปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และขอรับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น

2. อันตรายจากการตั้งครรภ์และการคลอดจะลดลง ถ้าแม่ไปฝากครรภ์ตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตั้งครรภ์ และไปรับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดอย่างน้อย 4 ครั้ง จากบุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ เจตคติ และทักษะเป็นอย่างดี

3. หญิงทุกคนต้องการอาหาร การพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจเพิ่มขึ้น และต้องการการดูแลเอาใจใส่ด้านจิตใจจากสามีและบุคคลรอบข้างตลอดระยะตั้งครรภ์ การคลอด และหลังคลอด

4. หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงบุหรี่ สุรา สารเสพติด สารพิษ มลพิษ และการถูกทำร้ายร่างกายซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อแม่ตั้งครรภ์และเด็ก

5. หญิงที่มีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการดี ได้รับการศึกษาและได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีตั้งแต่วัยเด็กและวัยรุ่นจะมีปัญหาน้อยกว่าในการตั้งครรภ์และการคลอด

6. หญิงทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขต้องให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยความนับถือในสิทธิของผู้หญิงทุกคน


                                                               ข้อมูลจากหนังสือ " ความรู้ เพื่อชีวิต "

ข้อมูลสื่อ

336-002
นิตยสารหมอชาวบ้าน 336
เมษายน 2550
อื่น ๆ