• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปฏิบัติตนอย่างไร ที่บ้านและที่ทำงาน หลังกลับจากการเยี่ยมบ้าน และท่องเที่ยว

 
HIGLIGHTS

(1) ปฏิบัติตัวอย่างไรที่บ้านและที่ทำงาน หลังกลับจากการเยี่ยมบ้านและเที่ยวช่วงปีใหม่ หากเดินทางกลับจากจังหวัด หรือบริเวณที่มีความเสี่ยง ควรทำตามแนวทางนี้

1.สังเกตอาการ 14 วัน เลี่ยงการรวมกลุ่ม

2.แจ้งองค์กรขอ WFH 14 วัน

3.ตรวจ ATK 2 ครั้ง ห่างกัน 3 วัน 

 

(2) หากมีอาการ แม้จะ 1-2 อาการ ให้ตรวจด้วย ATK

1.มีไข้ต่ำๆ ตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป

2.ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ

3.จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส

4.หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก

5.มีตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว

6.สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ 

 

(3) หากผลตรวจเป็นบวก ให้ทำตามนี้

1.กักตัว งดออกจากบ้าน แจ้งคนใกล้ชิด

2.นัดสถานบริการใกล้บ้าน เพื่อตรวจยืนยันด้วย RT-PCR เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว

3.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำกิจวัตรประจำวัน

4.เว้นระยะห่าง

5.ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ

 
 
ปฏิบัติตนอย่างไร ที่บ้านและที่ทำงาน หลังกลับจากการเยี่ยมบ้าน และท่องเที่ยว
โดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน
 
การเดินทางช่วงหยุดยาว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิม สายพันธุ์เดลตา และสายพันธุ์ใหม่อย่างโอมิครอนนั้นประชาชนทุกคนที่จะต้องระมัดระวังป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เพราะหากหละหลวม หรือประมาทอาจทำให้เสี่ยงต่อการรับเชื้อโดยไม่รู้ตัว แล้วนำมาแพร่ให้กับผู้อื่นได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 
สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับมาจากจังหวัด หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงควรปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังนี้
1.สังเกตอาการและเฝ้าระวัง 14 วัน หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรม พูดคุย รับประทานอาหารร่วมกัน ไม่ไปสถานที่เสี่ยง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเอง เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง
2.หากกลับมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยง บริเวณที่มีความเสี่ยง หรือพบว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง ให้แจ้งต่อผู้รับผิดชอบองค์กร เพื่อขอปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เป็นเวลา 14 วัน
3.หากมีความจำเป็นต้องกลับไปทำงานและไม่มีอาการ ขอให้ใช้ชุดตรวจการติดเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าทำงาน ในสัปดาห์แรกให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 3 วัน
4.หากมีอาการ หรือสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อ ให้ตรวจด้วย ATK โดยพิจารณาความเสี่ยงจากอาการต่างๆ เหล่านี้ แม้จะมี 1 หรือ 2 อาการ เช่น                        
     4.1 มีไข้ต่ำๆ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
     4.2 ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ
     4.3 จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
     4.4 หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก
     4.5 มีตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว
     4.6 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ
5.หากผลตรวจ ATK เป็นบวกให้ปฏิบัติตน ดังนี้
     5.1 กักตัวและงดการออกจากบ้านโดยเด็ดขาด แจ้งคนใกล้ชิดให้ทราบ และรีบติดต่อสถานบริการใกล้บ้าน ในการตรวจยืนยันผลด้วยวิธีการ RT-PCR ถ้ายืนยันเป็นผลบวก ให้รีบเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว สำหรับผู้ที่สิทธิบัตรทอง ให้โทรแจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หากมีสิทธิประกันสังคม  ให้โทรไปที่สายด่วน 1506 กด 6
     5.2 เว้นระยะห่างสวมหน้ากากตลอดเวลา
     5.3 แยกห้องน้ำ แยกของใช้ส่วนตัวต่างๆ รวมทั้งถุงใส่ขยะ  
     5.4 หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงในบ้าน
     5.5 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ
     5.6 หลังจากติดต่อกับสถานบริการใกล้บ้านแล้ว กรณีต้องการกลับไปรักษาที่ต่างจังหวัด โทร. 1330 กด 15 หากเป็นผู้ที่สมัครใจแยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน (Home isolation)  ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เมื่อมีข้อสงสัยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
             

ข้อมูลสื่อ

มูลนิธิหมอชาวบ้าน
นิตยสารหมอชาวบ้าน 02
มกราคม 2565
อื่น ๆ