• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พบกลีเซอร์รอลช่วยลด อัตราตายโรคลมปัจจุบัน

ลอนดอน, รายงานข่าวเปิดเผยว่า การตายอย่างเฉียบพลันในผู้ป่วยสูงอายุด้วยโรคลมปัจจุบัน หรืออาการเป็นลมหมดสติจากการตกเลือดในสมอง สามารถยับยั้งโดยใช้กลีเซอร์รอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดน้ำเชื่อมหวานที่นำมาใช้เป็นส่วนผสมของยาเหน็บ รวมทั้งนำมาทำยาแก้ไอและยาอม

รายงานข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีการทดลองทางคลินิกที่ใช้กลีเซอร์รอลกับผู้ป่วยโรคลมปัจจุบันที่มีอาการทรุดหนักแต่ให้ผลออกมาไม่แน่ชัด ปัจจุบันได้มีการทดลองครั้งใหม่กับผู้ป่วยจำนวน 173 คน ผลปรากฏว่า กลีเซอร์รอลมีผลในการยับยั้งอาการตายจากโรคลมปัจจุบันให้ลดน้อยลง เมื่อมีการใช้กลีเซอร์รอลกับผู้ป่วยสูงอายุในช่วง 2-3 วันแรกหลังจากที่คนไข้หมดสติ

การทดลองดังกล่าวนี้ทำขึ้นโดยคณาจารย์ภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งเวลล์ โดยแบ่งผู้ป่วยจำนวน 173 คนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 85 คน ให้กลีเซอร์รอลไปพร้อมกับน้ำเกลือทางเส้นโลหิตดำเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมงต่อวัน โดยให้ติดต่อกัน 6 วัน ส่วนกลุ่มที่ 2 จำนวน 88 คน ให้แต่น้ำเกลืออย่างเดียว ผลการทดลองได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร The Lancet medical magazine ว่า ผู้ป่วยในกลุ่มที่ไม่ได้รับกลีเซอร์รอลเสียชีวิต 26 คน จากจำนวน 88 คน ภายในสัปดาห์แรก ในขณะที่กลุ่มผู้ได้รับกลีเซอร์รอลเสียชีวิตเพียง 10 คน ในระยะต่อมา 12 เดือน ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีอัตราตายเท่ากัน จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า เป็นผลมาจากการใช้กลีเซอร์รอลอย่างแน่นอน

ศาสตราจารย์ เอ็ม เอส จอห์น ปาที หนึ่งในคณะผู้วิจัยให้ความเห็นว่ากลีเซอร์รอลมีนัยสำคัญต่อการยืดเวลาการมีชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุในระยะ 2-3 วันแรกหลังจากตกเลือดในสมอง โดยมีผลทำให้อัตราการตายระหว่างสัปดาห์แรกลดลงอย่างมาก ซึ่งมิได้เกิดจากสาเหตุอื่นอย่างแน่นอน การให้กลีเซอร์รอลกับผู้ป่วยอาจก่อผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายได้เช่นกัน ถ้าให้สูงกว่า 500 มิลลิลิตร และให้ติดต่อกันเกินอัตราที่เหมาะสม โดยจะทำให้ไต และส่วนประกอบอื่นๆเสียหายได้

ศาสตราจารย์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่า เชื่อกันว่ากลีเซอร์รอลสามารถลดอัตราการตายจากโรคลมปัจจุบันได้เนื่องจากสามารถป้องกันการบวมและการควบคุมเลือดในบริเวณรอบๆสมอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทนภาวะความเจ็บปวดจากอาการเป็นลมปัจจุบันได้ด้วย

ถึงแม้ในขณะนี้ยังไม่มีวิธีการดูแลผู้ป่วยโรคลมปัจจุบันที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันว่าได้ผลดี แต่ล่าสุดได้มีรายงานว่าการลดจำนวนเม็ดเลือดแดงในระบบการไหลเวียนเลือด อาจจะเป็นผลดีต่อการรักษา ซึ่งศาสตราจารย์ปาทีและคณะก็ได้เขียนแนะนำในรายงานว่า การนำเอาวิธีการให้กลีเซอร์รอลและการลดจำนวนเม็ดเลือดแดงมาใช้ร่วมกัน จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการศึกษาเรื่องนี้อย่างยิ่ง
 

ข้อมูลสื่อ

98-003-5
นิตยสารหมอชาวบ้าน 98
มิถุนายน 2530
ข่าว