• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ประชาสังคมกับสุขภาพ

ประชาสังคมกับสุขภาพ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการจัดประชุมวิชาการประจำปีของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ได้ประสานงานให้มีการเตรียมเอกสาร และมีการนำเสนอเรื่อง “ประชาสังคมกับสุขภาพ” นายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ เป็นผู้นำเสนอบทความ ส่วนเอกสารนั้นมี 2 เล่ม ทั้งจากการสัมภาษณ์ และที่เป็นบทความ ผู้ใดสนใจอาจติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เข้าใจว่าสถาบันแห่งนั้นกำลังพิมพ์ออกขายด้วย

คำว่า ประชาคม นี้ตรงกับภาคภาษาอังกฤษว่า Civil Society มีหลักฐานแน่นหนาจากการวิจัยว่าความเป็นประชาสังคม หรือจะแปลว่าสังคมอารยะก็ได้ เป็นปัจจัยกำหนดว่าสังคมใดสังคมหนึ่งจะมีเศรษฐกิจดี สังคมดี และการเมืองดี หรือไม่ สมควรที่ทุกท่านจะให้ความสนใจ และศึกษาให้เข้าใจว่า ประชาสังคม หมายถึงอะไร

โดยย่อ ประชาสังคม หรือสังคมอารยะ หมายถึงสังคมที่ประชาชนรวมกลุ่มกันทำงานในรูปต่างๆเต็มพื้นที่ ไม่ว่าจะเรียกว่ากลุ่ม ชมรม สมาคม สหกรณ์ มูลนิธิ ชุมชน ประชาคม หรือชื่อใดอื่น การรวมกลุ่มกันทำงานให้มากๆ เกิดพลังงานทางสังคม (Social energy) พลังงานทางสังคมช่วยให้เอาชนะอุปสรรคที่ยากๆได้ทุกชนิด

การดำรงชีวิตร่วมกัน หรือการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม คือธรรมสูงสุดหรือบรมธรรม การดำรงอยู่ร่วมกันคือ สุขภาพ อย่างยิ่ง ประชาคม คือสังคมแห่งความพร้อมเพรียงกันกระทำกิจที่พึงทำ เป็นสังคมที่ประยุกต์ประชาคมธรรม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพ

ขอให้ท่านผู้อ่านพยายามทำความเข้าใจเรื่องประชาสังคม หรือสังคมอารยะ (Civil Society) และช่วยกันก่อให้เกิดความเป็นประชาสังคม อันจะเป็นการพัฒนาทั้งสุขภาพ ศีลธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ พร้อมกันไป

 

                                         ******************************************

 

ข้อมูลสื่อ

207-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 207
กรกฎาคม 2539
ศ.นพ.ประเวศ วะสี