• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คุณและโทษของจีเอ็มโอ

คุณและโทษของจีเอ็มโอ


การตัดแต่งยีน และเทคโนโลยีชีวภาพ มีทั้งคุณและโทษความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนี้ก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก มีข้อเสนอแนะว่าจะต้องทำเรื่อง ELSI ควบคู่ไปด้วยอย่างทันกัน

เอลซีคืออะไร เอลซีคือ...
E = Ethical                            มิติที่เกี่ยวกับจริยธรรม
L = Legal                              มิติที่เกี่ยวกับกฎหมาย
SI = Social Impact              ผลกระทบต่อสังคม

เอลซีก็คือ แง่มุมทางจริยธรรม-กฎหมาย-สังคม (จ-ก-ส) ของการตัดแต่งยีน และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก ขณะนี้ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทาง จ-ก-ส เพราะนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่เข้าใจ จ-ก-ส พอเพียง นักสังคมศาสตร์ที่ขาดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จะไม่เข้าใจ จ-ก-ส มีแต่นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประสานงานทางชีวจริยศาสตร์ (bioethics) ซึ่งก็ไม่เพียงพอและคุณหมอสมศักดิ์ก็มีงานอื่นที่จะต้องทำอีกมาก

คนไทยจะต้องทะเลาะกันไปอีกมากตราบใดที่ความรู้ทาง จ-ก-ส ไม่พอเพียง
ควรมีการตั้ง สถาบันวิจัยทางสังคมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งมีทั้ง นักสังคมศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานร่วมกัน วิจัยติดตามผลกระทบทาง จริยธรรม กฎหมาย และสังคม ของการตัดแต่งยีนและเทคโนโลยีชีวภาพให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนำความรู้ความเข้าใจสู่สังคม เพื่อไม่ให้เสียโอกาส และไม่ผิดพลาด ในขณะเดียวกัน เราต้องเป็นสังคมเรียนรู้

ข้อมูลสื่อ

306-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 306
ตุลาคม 2547
ศ.นพ.ประเวศ วะสี