• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยยาสูตรผสม

การรักษามะเร็งปากมดลูกด้วยยาสูตรผสม

การทดลองในผู้ป่วยสตรี 49 ราย มีอายุเฉลี่ย 38 ปี เป็นมะเร็งในระยะที่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆของร่างกายแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้ป่วย 34 ราย มีอาการกระเตื้องขึ้น 10 รายสามารถมีอายุต่อไปได้อีกมากกว่า 1 ปี 5 ราย มีอายุต่อไปได้อีกมากกว่า 2 ปี บรรดาแพทย์ในเบอร์มิงแฮมต่างก็มีความหวังว่า ได้มีความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งปากมดลูกในสตรี ภายหลังการทดลองรักษาด้วยยาสูตร 3 ชนิดที่มีฤทธิ์ฆ่าเซลล์แล้ว พบว่า ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นถึงร้อยละ 70 ของการทดลองแต่ละครั้งจากผู้ป่วยจำนวน 120 คน นับว่าเป็นอัตราที่สูงทีเดียวสำหรับการรักษาผู้ป่วยเมื่อโรคอยู่ในระยะลุกลาม และการให้ยาด้วยวิธีดังกล่าวจะสามารถยืดอายุของผู้ป่วยออกไปได้

คณะผู้วิจัยของสถาบันวิจัยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลควีนอลิซาเบตและโรงพยาบาลดุดเลย์โรด ในเบอร์มิงแฮม ได้เริ่มทำการวิจัยทางคลินิกตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยได้ใช้ยาที่มีฤทธิ์ทำลายเซลล์ 3 ชนิด ที่ได้ใช้ในการรักษามะเร็งอยู่แล้ว ได้แก่ บลีโอมัยซิน (bleomycin) ซิสพลาติน (cisplatin) และไอฟอสฟาไมด์ (ifosfamide) โดยใช้ยา 3 ชนิดนี้ร่วมกันติดต่อกัน 3 วันทุก 3 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่เข้ารับการทดลองรักษาด้วยยานี้เป็นผู้ป่วยมะเร็งที่เริ่มเป็นได้ไม่เกินหนึ่งเดือนตามการพยากรณ์ของแพทย์ และไม่สามารถรักษาโดยการฉายรังสีอย่างเดียวจะต้องให้ยาร่วมด้วย

ในการทดลองทางคลินิกครั้งแรก ได้ทำการทดลองในผู้ป่วยสตรี 49 ราย มีอายุเฉลี่ย 38 ปี เป็นมะเร็งในระยะที่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ของร่างกายแล้ว ทุกรายได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด หรือการฉายรังสี หรือทั้งสองอย่างมาแล้ว ผลปรากฏว่า ผู้ป่วย 34 รายมีอาการกระเตื้องขึ้น 10 รายสามารถมีอายุต่อไปได้อีกมากกว่า 1 ปี 5 รายมีอายุต่อไปได้อีกมากกว่า 2 ปี

ในการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วย 20 ราย ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม และยังไม่เคยรับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ มาก่อน ได้ทดลองให้ยาเช่นเดียวกับการทดลองที่กล่าวมาแล้ว จากนั้นให้การฉายรังสีร่วมด้วย ปรากฏว่าร้อยละ 70 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีก้อนมะเร็งลดลง

ขณะนี้ผู้วิจัยกำลังทำการทดลองต่อไปในผู้ป่วยมากกว่า 200 ราย ซึ่งผลการทดลองเบื้องต้นพบว่า ได้ผลประมาณร้อยละ 70 เช่นเดียวกับการทดลองในผู้ป่วย 20 คนที่กล่าวมาแล้ว แต่การทดลองนี้ยังดำเนินต่อไปจนกว่าจะครบ 18 เดือน จึงจะสามารถประเมินผลได้ว่าการใช้ยา 3 ชนิดร่วมกันจะช่วยยืดอายุผู้ป่วยและบรรเทาอาการเจ็บปวดได้มากน้อยเพียงไร

ในอดีต แพทย์ใช้ยาทำลายเซลล์มะเร็งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และต่อมามีการให้ซิสพลาตินร่วมกับบลีโอมัยซิน ซึ่งได้ผลในการรักษาไม่เกินร้อยละ 66 เท่านั้น

การวิจัยทางคลินิกนี้ยังอยู่ในระหว่างการทดลองอยู่ ไม่ทราบว่าบ้านเราจะมีการทดลองในลักษณะที่ว่านี้กันบ้างหรือเปล่า

(จาก Cocktail attacks cervical cancer. New Scientist 1989;25)

ข้อมูลสื่อ

126-004
นิตยสารหมอชาวบ้าน 126
ตุลาคม 2532
รศ.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์