• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บริษัทบุหรี่กำไร 200,000 ล้านบาท

บริษัทบุหรี่กำไร 200,000 ล้านบาท

ในปี พ.ศ.2531 ปริมาณการบริโภคยาสูบของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 จากรายงานของกลุ่มยูโรโมนิเตอร์เปิดเผยว่า ประเทศที่สูบบุหรี่มากที่สุด ในปี พ.ศ.2531 คือ จีน สหรัฐฯ รัสเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งคิดเป็นปริมาณร้อยละ 55 ของปริมาณการบริโภคยาสูบทั่วโลก ประเทศจีนประเทศเดียวนั้นสูบกันมากถึง 1.5 หมื่นล้านมวน หรือร้อยละ 29.3 ของปริมาณการสูบทั่วโลก

ปริมาณการสูบบุหรี่ในประเทศพัฒนาแล้ว (ยกเว้นประเทศสังคมนิยมที่พัฒนาแล้ว) ลดลงร้อยละ 1 ขณะที่ในประเทศสังคมนิยมที่ยังไม่พัฒนา และประเทศกำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 และ 2.3 ตามลำดับ

กลุ่มยูโรโมนิเตอร์คาดการณ์ว่า ปริมาณการสูบบุหรี่ของทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 ต่อปี ในระหว่างปี พ.ศ.2531-2535 อัตราส่วนของการขยายตัวนี้จะลดลงในประเทศสังคมนิยมที่พัฒนาแล้วและประเทศพัฒนาแล้ว ขณะที่ในประเทศกำลังพัฒนาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ส่วนพ่อค้าบุหรี่รายใหญ่ซึ่งประกอบด้วยบรรษัทข้ามชาติ 5 บริษัท คือ ฟิลลิปมอริส บริติชอเมริกันโทแบคโค อาร์เจเรย์โนลด์ อเมริกันแบรนด์ และรอทแมนส์นั้น ในปี พ.ศ.2531 มียอดขายรวมกันได้ถึง 44 พันล้านปอนด์ และมีกำไรจากการดำเนินงานถึง 8.4 พันล้านดอลล่าร์ หรือ 200,000 ล้านบาท

ข้อมูลสื่อ

129-029
นิตยสารหมอชาวบ้าน 129
มกราคม 2533
อื่น ๆ