• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาต้านเอดส์

คณะกรรมการอาหารและยา มีมติให้นำยาเข้ารักษาโรคเอดส์ 2 ตำรับ ทั้งยาฉีดและยากิน ผู้ป่วยต้องจ่ายค่ายาปีละ 2 แสนบาทแต่ไม่หายขาด แค่ยับยั้งไวรัสไม่ให้ขยายตัวเท่านั้น ยานี้เป็นพิษต่อเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว

น.พ.ประชา เอมอมร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเผยว่า คณะกรรมการอาหารและยาได้มีมติให้บริษัท เวลคัมฟาวเดชั่น ประเทศไทย จำกัด ขึ้นทะเบียนนำเข้ายารักษาโรคเอดส์ 2 ตำรับ ซึ่งมีตัวยาไซโดซูดิน คือชนิดฉีด มีตัวยา 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และชนิดแคปซูล ชื่อยารีโทรเกอร์ มีตัวยาไซโดวูดิน 100 มิลลิกรัม เป็นยาชนิดกิน

ทางคณะกรรมการอาหารและยามีความเห็นร่วมกันว่าในขณะนี้ แม้จะไม่มียาตัวใดรักษาโรคเอดส์ให้หายขาด แต่ยา 2 ตำรับดังกล่าวก็มีฤทธิ์ยับยั้งไม่ให้ไวรัสโรคเอดส์ขยายตัว ทำให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวต่อไป และยาดังกล่าวไม่ใช่ยาฆ่าโรคเอดส์

น.พ.ประชา ได้เผยถึงพิษของยายับยั้งเชื้อโรคเอดส์ว่า มีผลต่อเม็ดเลือดแดงและขาว ทำให้โลหิตจาง เม็ดเลือดขาวต่ำ อาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่พบมากคือ คลื่นไส้ อาเจียน แต่ขณะนี้ยังไม่มียาตัวใดนอกจากยา 2 ตำรับนี้มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเอดส์

                          จำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์กลุ่มอาการคล้ายเอดส์และกลุ่มติดเชื้อโรคเอดส์
                                                                                                  พ.ศ.
รายการ                                                          2527       2528         2529       2530        รวม
1.ผู้ป่วยโรคเอดส์                                               2              4                -               6          11(3)
2.ผู้ที่เป็นกลุ่มอาการคล้ายเอดส์                         -              8                9            15          33(27)
3.ผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์                                        -               6                5            96       107(101)
                             รวม                                       2            18             14          117       151(131)
หมายเหตุ (สถิติถึง 23 ก.ย. 30)

ที่มา
: กองกามโรค กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลสื่อ

102-003-1
นิตยสารหมอชาวบ้าน 102
ตุลาคม 2530
ข่าว