• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไข้เลือดออก มาลาเรีย สมองอักเสบ โรคเท้าช้าง และยุง

ในปีที่ผ่านมา ในประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกถึงประมาณ 150,000 คน นับเป็นการระบาดของโรคนี้ที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงเป็นประวัติการณ์ โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสแดงกีซึ่งมียุงเป็นตัวนำ และเป็นยุงชนิดที่กัดเวลากลางวัน

ยุงยังนำเชื้อโรคอื่นๆที่สำคัญๆอีก 3 ชนิด คือ มาลาเรีย ไข้สมองอักเสบ และโรคเท้าช้าง มาลาเรียยังเป็นมาก มีการดื้อยาสูง และถ้าเป็นมาลาเรียขึ้นสมองก็ยังมีอัตราตายสูง ไข้สมองอักเสบนั้นเป็นในเด็กกับคนอายุน้อยเป็นส่วนใหญ่ มีอาการเป็นไข้ ซึม และไม่รู้สึกตัว ประมาณครึ่งหนึ่งจะถึงแก่ชีวิต ผู้ที่ไม่ตายก็อาจมีสมองพิการ ส่วนโรคเท้าช้างนั้นมีเท้า ขา และลูกอัณฑะบวมโตอย่างเรื้อรัง หรืออย่างแก้กลับคืนไม่ได้

แม้จะมีการพูดถึงวัคซีนป้องกันโรคเหล่านี้ แต่มีวัคซีนที่ถึงขั้นใช้ได้อยู่โรคเดียว คือวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ การควบคุมยุงจึงเป็นจุดร่วมที่สำคัญที่สุดของการควบคุมโรคทั้งสี่ แม้จะมีการพูดถึงสารและวิธีการต่างๆในการฆ่าลูกน้ำ และฆ่ายุง

จุดสำคัญที่สุดในการควบคุมยุง คือ ความเข้าใจและความตื่นตัวของประชาชนทั้งมวล ในการที่จะควบคุมยุง ถ้าปราศจากความเข้าใจ และความสนใจของประชาชนที่จะลุกขึ้นร่วมมือ และแสวงหาวิธีการที่จะเข้ามาใช้ด้วยตนเองแล้ว ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีใดๆก็จะยังไม่ได้ผล ฉะนั้นการปลุกระดมหรือการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องการขจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านและบริเวณรอบบ้านจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

การให้ความรู้แก่ประชาชนให้ฉลาด สามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการพัฒนา แต่ก็ทำกันน้อย เพราะใช้เวลาไปในการโฆษณาตนเองและโฆษณาสินค้าเสียหมด จึงขอฝากไว้ว่าเรื่องสื่อเพื่อการพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญและต้องทำให้ได้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่างใดก็ตาม

 

ข้อมูลสื่อ

107-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 107
มีนาคม 2531
ศ.นพ.ประเวศ วะสี