• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อันตรายจากแป้งเด็ก

ปัจจัยสี่ นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว มนุษย์ยังต้องใช้หรืออาศัยเครื่องอุปโภคบริโภคชนิดอื่นๆอีกมากมาย

แป้งเด็กก็เป็นของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้บริโภคนำมาใช้โรยตัว ทำให้มีการแข่งขันกันผลิตจำหน่ายแป้งโรยตัวในรูปลักษณะต่างๆ ซึ่งอาจมีสารเคมีบางชนิดเจือปนโดยกรรมวิธีการผลิตที่ไม่เหมาะสม หรืออาจปรุงแต่งด้วยสารเคมีบางชนิด ที่อาจเป็นอันตรายได้

เคยมีเด็กป่วยที่อยู่โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผู้ป่วยมีอาการชัก ตัวซีด แพทย์ได้วิเคราะห์แล้วพบว่าได้รับพิษจากสารตะกั่ว และจากการวิเคราะห์แป้งที่ใช้โรยตัวผู้ป่วยนั้น พบว่ามีตะกั่ว 25.7 กรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งปกติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยอมให้มีตะกั่วเจือปนอยู่ในแป้งโรยตัวเด็กเพียง 0.002 กรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น นอกจากสารตะกั่วที่ตรวจพบแล้วในประเทศญี่ปุ่น และอเมริกา เคยมีการตรวจพบสารก่อมะเร็ง “แอสเบสตอส” ปนอยู่ในแป้งเด็กในปริมาณที่อาจไม่ปลอดภัย

ฉะนั้น ผู้บริโภคควรระมัดระวังอันตรายจากการใช้แป้งโรยตัวเด็กที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าหรือไม่มีฉลากแจ้งแหล่งผลิตไว้ที่กระป๋องหรือภาชนะบรรจุ
 

ข้อมูลสื่อ

107-003-2
นิตยสารหมอชาวบ้าน 107
มีนาคม 2531
ข่าว