• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

นวด-บำบัดอาการปวดเมื่อย

โครงการฟื้นฟูการนวดไทย ได้จัดการฝึกอบรมการนวดไทยสำหรับชาวบ้าน รุ่นที่ 5 ขึ้นเมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2531 ณ ห้องสัมมนา 222 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าฝึกอบรมจำนวน 114 คน

การฝึกอบรมฯ นี้ มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใช้ยาที่เหมาะสม การนวดไทยขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้กับตนเองได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้เนื้อหาการอบรมได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ปัญหาการใช้ยาและการใช้ยาที่เหมาะสม 2) ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 3) จริยธรรมและการฝึกปฏิบัติการนวดไทยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ฝึกอบรมเป็นอย่างดี

ก่อนปิดการฝึกอบรม ผศ.สำลี ใจดี ประธานโครงการฯได้เน้นถึงผลของการฝึกอบรมว่าต้องการให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีจิตสำนึกในการพึ่งตนเอง เมื่อเจ็บป่วยต้องรักษาตนเองก่อน โดยไม่ใช้ยา เช่น โยคะ สมาธิ ใช้น้ำ หรือใช้การนวดและนำการนวดไทยไปใช้ด้วยความระมัดระวัง มีจริยธรรม ให้มีความตั้งใจเพื่อเกื้อกูลผู้คนด้วยเมตตาธรรม
 

ข้อมูลสื่อ

107-003-3
นิตยสารหมอชาวบ้าน 107
มีนาคม 2531
ข่าว