• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การพูดคุย อันนำไปสู่การเยียวยา

การไม่มีเวลานั้นประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่งคือความไม่เท่าเทียมกัน

การสื่อสารขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ คนมีอำนาจมากกว่าไม่ค่อยอยากสื่อสารกับคนที่มีอำนาจน้อยกว่า

ในสังคมชนชั้นที่ผู้คนในสังคมขาดความเสมอภาคจะมีทุกขสัมพันธ์ เพราะขาดการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

การขาดการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนำไปสู่สิ่งไม่ดีนานัปการ เช่น ขาดประชาธิปไตย ขาดการเคารพสิทธิมนุษยชน ขาดความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจนไม่ได้ ฯลฯ อันนำไปสู่ความบีบคั้นในสังคม

หากคนทุกคนมีสำนึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของตน และเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนอื่น จะเกิดศานติสุขทั้งในตนเองและในสังคม

ผู้คนพากันติดอยู่ในคุกที่มองไม่เห็น ทำให้ขาดอิสรภาพ และเกิดความสัมพันธ์ที่ก่อทุกข์ให้กันและกัน เราเป็นมนุษย์เราต้องสามารถออกจากความบีบคั้นไปสู่อิสรภาพแห่งการเคารพตนเองและเคารพผู้อื่น

คนเราต้องพูดคุยกันอยู่แล้ว การพูดคุยที่ดีหรือสุนทรียสนทนาจะนำไปสู่การเยียวยาความป่วยของสังคม

สุนทรียสนทนาประกอบด้วยการระลึกรู้ถึงการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของคนอื่นเสมอเรา หรือเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคนอื่น ว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน พึงตั้งใจฟังด้วยความเคารพที่เรียกว่าฟังอย่างลึก (deep listening) ไม่เน้นการพูดสวนกันเปรี้ยงปร้างซึ่งทำให้ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้

การฟังด้วยความสงบ ไม่ด่วนไปตัดสินว่าผิดถูก จะทำให้เกิดปัญญา และความรู้สึกที่ดีต่อกัน ความรู้สึกที่ดีเกิดจากการฟังด้วยความเคารพ และการพูดออกมาจากใจที่มีความเมตตากรุณา

สุนทรียสนทนาสามารถพามนุษย์ออกจากโมหภูมิ ไปสู่ความจริง ความดี ความงาม และการเยียวยาความเจ็บป่วยของสังคม ขอให้ทำความเข้าใจและใช้การพูดคุยที่ดีกันอย่างแพร่หลาย เพื่อเยียวยาโลก (Heal the World) กันเถิด

ข้อมูลสื่อ

350-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 350
มิถุนายน 2551
ศ.นพ.ประเวศ วะสี