• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ...ให้อะไรกับผู้มีสิทธิบัตรทอง

ผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยผู้มีสิทธิต้องมีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 46.91 ล้านคน (รายงานการลงทะเบียน สปสช. ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551) เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นทะเบียนทำบัตรทองแล้ว ผู้มีสิทธิจะได้รับ "บัตรทอง" ที่ออกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้ารับบริการรักษาพยาบาลจากหน่วยบริการที่ระบุในบัตร โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Tip : การบริการทางการแพทย์ที่ผู้มีสิทธิบัตรทองได้รับการคุ้มครอง
1. การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ทั้งก่อนและหลังคลอด การคลอดบุตรไม่เกิน 2 ครั้ง
2. การดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันของประเทศ
3. บริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ การให้คำแนะนำปรึกษาแก่คู่สมรส การคุมกำเนิด
4. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ จนสิ้นสุดการรักษา ทั้งนี้ รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
5. การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ในกรณีรักษาโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ ฉวยโอกาสต่างๆ รวมทั้งการรับยาต้านไวรัสเอดส์
6. ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ
7. การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
8. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
9. การส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงให้บริการข้อมูลเพื่อความเข้าใจในการใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง และรับเรื่องร้องเรียน ช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิได้อย่างรวดเร็ว โดยจัดสถานที่ในหน่วยบริการเพื่อให้เป็น ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการŽ

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ให้บริการดังนี้ 
- ตอบปัญหาทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้สิทธิบัตรทอง 
- ชี้แจงสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ แก้ไขปัญหาจากการที่ประชาชนไม่ได้รับสิทธิตามระเบียบ
- รับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์จากผู้รับบริการ 
- อำนวยความสะดวกในการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (มาตรา 41) ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ
- คุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้รับบริการ

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ
เปิดให้บริการและเป็นที่พึงได้สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในยามเกิดปัญหาในการรับบริการ ช่วยคลี่คลายปัญหาให้ทันท่วงที และปัจจุบันศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ให้มีการจัดตั้งเพื่มขึ้นในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอต่าง ๆ และจะทยอยจัดตั้งจนครบทุกหน่วยบริการ สำหรับท่านที่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์สามารถโทรศัพท์สอบถามสายด่วน บัตรทอง 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลสื่อ

353-021
นิตยสารหมอชาวบ้าน 353
กันยายน 2551