• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การเมือง จากพลเมืองกับสุขภาพ

ความเป็นธรรมทำให้อยู่ร่วมด้วยความสุข

ถ้าขาดความเป็นธรรมทำให้เกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม
เพื่อความเป็นธรรม มนุษย์ยอมได้ทุกอย่างแม้แต่สละชีวิต

ประเทศไทยมีความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดความรุนแรง เพราะขาดความเป็นธรรม

สังคมไทยเป็นสังคมชนชั้นมาแต่เดิม คนชั้นล่างหรือคนจนไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยประการต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย

เมื่อประเทศไทยรับแนวทางพัฒนาที่เอาเงินเป็นตัวตั้ง ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงยิ่งเพิ่มมากขึ้นสุดๆ เกิดมีคนที่มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านกับคนที่ติดลบคือเป็นหนี้ที่ไม่มีวันหลุด ช่องว่างที่ถ่างกว้างนำไปสู่ความอยุติธรรมต่างๆ เป็นที่รู้กันว่าสังคมใดที่ช่องว่างทางเศรษฐกิจมาก อาชญากรรมจะเพิ่มขึ้น
ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อเงินขนาดใหญ่เป็นหมื่นๆ ล้านลงไปสู่การเมือง ระบบการเมืองก็บิดเบี้ยวพิการไป ไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและนำไปสู่วิกฤตการณ์ทางการเมือง

ประชาชนถูกกีดกันออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองมาช้านาน แม้แต่ปัจจุบันก็ยังคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองเท่านั้น รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 บัญญัติเรื่องการเมืองของพลเมืองและให้มีสภาพัฒนาการเมืองเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

แต่เมื่อประชาชนมีจิตสำนึกทางการเมืองและมีส่วนร่วมในกิจการบ้านเมืองอย่างกว้างขวางเท่านั้น ประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงจะเกิด ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบาย จึงจะเกิดความถูกต้องเป็นธรรมทางการเมือง ความถูกต้องทางการเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาวะของคนทั้งประเทศ

ข้อมูลสื่อ

355-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 355
พฤศจิกายน 2551
ศ.นพ.ประเวศ วะสี