• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

บริการทดแทนไต

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง
Tip : การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis หรือ CAPD)
เป็นวิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการยอมรับวิธีหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยไตวายเรื้อรังสามารถทำได้ด้วยตนเอง และในช่วงเวลาที่น้ำยาอยู่ในช่องท้องสามารถทำงานได้ตามปกติ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อพบแพทย์บ่อยครั้ง โดยมีข้อดี คือ ...
- ไม่ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยเพราะทำเองได้
- ไม่ต้องจำกัดอาหารมาก
- ควบคุมความดันโลหิตได้ดีกว่า
- มีโลหิตจางน้อยกว่า เพราะไม่มีการสูญเสียเลือด
- ไม่เจ็บเพราะไม่ต้องถูกเข็มแทง
- สามารถมีชีวิต ทำงานได้ตามปกติ

ข้อพึงระวัง : เพื่อป้องกันผนังช่องท้องอักเสบต้องรักษาความสะอาด ท่อพลาสติกในช่องท้องอย่างเคร่งครัด

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง คือผู้ป่วยที่มีภาวะไตเสื่อมผิดปกตินาน และมักจะดำเนินไปสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด ทำให้ร่างกายไม่สามารถขับถ่ายของเสีย หรือน้ำที่เกินออกจากร่างกายได้ ผู้ป่วยทุกข์ทรมานจากภาวะมีของเสียคั่งอยู่ในโลหิตจำเป็นต้องได้รับการรักษา สาเหตุสำคัญของไตวายเรื้อรัง คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตอักเสบ และนิ่วในไต จึงควรมีการเผ้าระวังภาวะไตเสื่อมในโรคเหล่านี้

เห็นได้ว่าไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วย และครอบครัวต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะต้องรักษาต่อเนื่องไปตลอดชีวิต หลายครอบครัวต้องล้มละลายจากการที่ต้องนำทรัพย์สินเงินทองมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา เดิมสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังไม่คุ้มครองผู้ป่วยเหล่านี้ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นตันไป ผู้มีสิทธิบัตรทองได้รับการคุ้มครองบริการทดแทนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

♦ ใครที่ได้รับการคุ้มครองบริการทดแทนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
- เป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง หรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
- เป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 
- ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัด

♦ ขั้นตอนการเข้ารับบริการทดแทนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ของผู้มีสิทธิบัตรทอง
1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ยื่นบัตรทอง พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งความจำนงเพื่อขอใช้สิทธิรับบริการทดแทนไตที่โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรทอง
 
การรับบริการทดแทนไต ให้เป็นไปตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อใช้สิทธิการเข้ารับบริการทดแทนไตที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลที่ระบุในบัตร หรือสายด่วนบัตรทอง โทร. 1330
 

ข้อมูลสื่อ

355-021
นิตยสารหมอชาวบ้าน 355
พฤศจิกายน 2551