• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สิทธิของคนไทย ที่ไม่ล้มละลาย เพราะความเจ็บป่วย

"สปสช.พร้อมทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความ   ยั่งยืนเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจ พร้อมด้วยคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  เป็นธรรมและผู้ให้บริการมีความสุข " 

                                                                                                      นายแพทย์วินัย  สวัสดิวร 
                                                           เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)


สุขภาพ
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมีโอกาสเกิดภาวะการเจ็บป่วย สิ่งที่ตามมา คือ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลซึ่งบางรายอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังและต้องมีภาระหนี้สิน ถึงแม้จะประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจคนไทยไม่ต้องล้มละลายเพราะการเจ็บป่วยแล้ว เพราะปัจจุบันคนไทยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิรักษาพยาบาลจากรัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3  กลุ่มใหญ่ คือ

1) สิทธิจากสวัสดิการข้าราชการ

2) สิทธิจากกองทุนประกันสังคม และ

3) สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า


นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ให้การคุ้มครองดูแลบุคคลที่มีสัญชาติไทย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมหรือสิทธิจากสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ โดยสามารถ ลงทะเบียนขอมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อการเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการสาธารณสุขที่ระบุได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานที่จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างครบวงจรแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเบิกจ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือรู้จักกันในนามสิทธิ  " บัตรทอง "


โดยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้การคุ้มครองดูแลสุขภาพ ตั้งแต่การสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

นอกจากนี้ สามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรค (ตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก) บริการทันตกรรม (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน) บริการแพทย์แผนไทย (ยาสมุนไพร การนวดไทย) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ทำกายภาพบำบัด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไปใช้บริการที่หน่วยบริการที่ร่วมโครงการ

อีกทั้งคุ้มครอง ดูแล รักษาโรคเรื้อรังต่างๆ และ/หรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น

♦ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง

♦ ผ่าตัดตาต้อกระจก ผ่าตัดหัวใจ

♦ บำบัดรักษามะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

♦ การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

♦ ยาต้านไวรัสเอดส์

♦ ล้างไตผ่านช่องท้อง ฟอกเลือด การปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

♦ การให้สารเมทาโดนระยะยาวในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดที่สมัครใจ

เพื่อลดปัญหาคลายกังวลกับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขควรตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลและลงทะเบียนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อความมั่นใจในการคุ้มครองดูแลสุขภาพให้พร้อมก่อนการเจ็บป่วย โดยตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนรับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐ/สถานีอนามัยใกล้บ้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร


ผมขอย้ำว่า ถึงแม้คนไทยทุกคนจะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่คนทุกคนจะละเลยไม่ได้ก็คือการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกายสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ถ้าไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ใช้ชีวิตด้วยความประมาท บั่นทอนสุขภาพตนเองจนเกิดเจ็บป่วยยากจะเยียวยา ถึงแม้จะมีสิทธิรักษาพยาบาลหลายอย่างก็ช่วยไม่ได้... การป้องกันไม่ให้เจ็บป่วย คือการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไทยทุกคน

 

 

 

ข้อมูลสื่อ

364-005
นิตยสารหมอชาวบ้าน 364
สิงหาคม 2552
รายงานพิเศษ
อื่น ๆ