• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาอายุวัฒนะ

ยาอายุวัฒนะ


เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลนิธิหมอชาวบ้านได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับนักจัดรายการวิทยุทั่วประเทศในหัวข้อเรื่อง “วิทยุ สื่อมวลชนเพื่อการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต” ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านอาหาร และยา การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

วิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงชาวชนบทที่ดีมากสื่อหนึ่ง นักจัดรายการวิทยุทางภาคอีสานเล่าว่า ได้ช่วยกันรณรงค์ “โครงการอีสานไม่กินปลาดิบ” เพื่อลดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา นับว่าได้สัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างมาก

หมอชาวบ้านได้ติดต่อฝากข้อมูลในเรื่องการดูแลสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคให้นักจัดรายการวิทยุทั่วประเทศประมาณ 150 แห่งช่วยกระจายลงสู่ชนบท ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากนักสื่อสารมวลชนแขนงนี้อย่างดียิ่งตลอดมา

ผลพลอยได้จากการประชุมในครั้งนี้อันหนึ่ง ก็คือ สูตรยาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ได้แก่ NEW START (เริ่มต้นชีวิตใหม่) ซึ่งย่อมาจาก

N utrition - อาหาร

E xcercise - ออกกำลังกาย

W ater - น้ำ

S unshine - แสงแดด

T emperance - ประมาณตน

A ir - อากาศ

R est - พักผ่อน

T rust - ไว้วางใจ

ขณะที่พักอยู่ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ พวกเราได้มีโอกาสทดลองสูตรยาอายุวัฒนะนี้ด้วยการกินอาหารมังสวิรัติทุกมื้อ วิ่ง/เดินชมธรรมชาติใต้แสงอาทิตย์และอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า ในห้องพักไม่มีโทรทัศน์ให้ดู เพื่อจะได้ฝึกพักผ่อนแต่หัวค่ำ และทุกคนห้ามสูบบุหรี่และดื่มเหล้าในศูนย์ฯ แห่งนี้ ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่ทวนกระแสความเคยชินสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายๆท่านเลยทีเดียว

พูดถึงยาอายุวัฒนะ ผู้เขียนเคยเสนอสูตร “9 อ.” จึงขออนุญาตนำมาเปรียบเทียบไว้ ดังนี้

1. อาหาร

2. อากาศ

3. อารมณ์

4.ออกกำลังกาย

5. อนามัย

6. อุบัติเหตุ

7. อบายมุข

8 อิริยาบถ

9. โอสถ

โดยสรุป ก็คือ เน้นที่การบริหารกาย บริหารจิต รู้จักประมาณตนในเรื่องอาหาร (โภชเนมัตตัญญุตา) และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพนั่นเอง

ข้อมูลสื่อ

164-018
นิตยสารหมอชาวบ้าน 164
ธันวาคม 2535
อื่น ๆ
รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ