• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เกิดอะไรกับอากาศที่เราหายใจเข้าไป

เกิดอะไรกับอากาศที่เราหายใจเข้าไป

 

 

                         

ถ้าคลำดูตรงด้านหน้าของคอจะพบลักษณะคล้ายท่อ อันนั้นเป็นหลอดลมที่นำอากาศจากปากและจมูกเข้าไปในปอด ตรงกลางอาจมีปุ่มนูนขึ้นมาในบางคน ที่เรียกว่าลูกกระเดือก ภายในลูกกระเดือกคือกล่องเสียง เป็นตัวที่ทำให้เราเปล่งเสียงออกมาได้

กล่องเสียงประกอบด้วยกระดูกอ่อน ล้อมรอบเป็นตัวกล่อง ภายในกล่องเสียงมีลิ้นเป็นแผ่นบาง 2 ชิ้น เรียกว่าสายเสียง ในขณะที่เราหายใจตามปกติสายเสียงจะหย่อนและให้อากาศผ่านเข้าออกได้สะดวก

เมื่อเราต้องการเปล่งเสียงสายเสียงจะตึงทำให้ช่องของกล่องเสียงแคบ เมื่อลมผ่าน จะทำให้ลิ้นสายเสียงสั่นและเกิดเสียง เป็นเสียงสูงเสียงต่ำตามความตึงของสายเสียงการเปล่งคำพูดอาศัยเสียงจากกล่องเสียงและลิ้นร่วมกับริมฝีปาก ทำให้เสียงถูกเปล่งออกมาเป็นคำพูดได้

ต่ำจากกล่องเสียงลงไปจะเป็นหลอดลมที่ทอดลงไปในอก ยาวประมาณ 11 เซนติเมตร ตรงนี้หลอดลมจะแยกออกเป็นหลอดลมทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ซึ่งจะค่อย ๆ แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเหมือนต้นไม้จนถึงปลายเล็กสุดจะมีถุงลม เป็นตำแหน่งที่เลือดแลกเปลี่ยนอากาศกับลมหายใจ ที่เราสูดเข้าไปแต่ละครั้ง

 

ข้อมูลสื่อ

202-008
นิตยสารหมอชาวบ้าน 202
กุมภาพันธ์ 2539
อื่น ๆ
รศ.นพ.เกษียร ภังคานนท์