• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มหกรรมเกษตรอาหารปลอดสารพิษ 5-7 เมษายน 2539

มหกรรมเกษตรอาหารปลอดสารพิษ 5-7 เมษายน 2539


เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งเคยจัดสมัชชาเกษตรทางเลือกเมื่อปี 2535 กำลังจะจัดการประชุมใหญ่เป็นครั้งที่ 2 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติในวันที่ 5-7 เมษายน 2539 ข้อใหญ่ใจความของเรื่องนี้ก็คือ ถ้าคนเราในเมืองกินอาหารปลอดสารพิษ นอกจากชีวิตจะปลอดภัยแล้วจะช่วยถักทอธรรมชาติ คือป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร และชีวิตของผู้คนในชนบทให้กลับคืนสู่บูรณภาพและดุลยภาพ
เรื่องนี้มันส่งต่อกันเป็นลูกโซ่ ดังนี้คือ
1. คนในเมืองฉลาด เลือกกินอาหารปลอดสารพิษ
2. เป็นปัจจัยให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารพิษฆ่าแมลง
3. การเกษตรแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารพิษฆ่าแมลง คือการเกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติ เป็นธรรม
เกษตรกรรม
4. ป่าไม้หนาทึบตามธรรมชาติ ไม่มีใครต้องไปใส่ปุ๋ย และไม่มีใครต้องไปใช้สารพิษฆ่าแมลง ไม่มี
แมลงอะไรที่ทำลายป่าได้
5. การปลูกพืชเดี่ยว ๆ เช่น ปลูกข้าวอย่างเดียว ปลูกอ้อยอย่างเดียว ปลูกปออย่างเดียว เป็นการ
เกษตรที่ผิดธรรมชาติ ความเป็นป่าหมดไป ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สารพิษฆ่าแมลง
6. เกษตรกรรมที่เลียนแบบธรรมชาติ หรือธรรมเกษตรกรรม คือปลูกพืชหลาย ๆ อย่างคละปะปน
กัน เรียกว่าเกษตรผสมผสานบ้าง เกษตรทางเลือกบ้าง วนเกษตร เป็นเกษตรที่คงความเป็นป่าไม่ต้องใช้ปุ๋ย ไม่ต้องใช้สารพิษฆ่าแมลง
7. ธรรมเกษตรกรรมทำให้วงจรธรรมชาติต่อเชื่อมกัน กล่าวคือความเป็นป่า ทำให้เป็นที่อาศัยของ
สรรพชีวิตต่าง ๆ ต้นน้ำลำธารกลับคืนมา ผูกพันชีวิตของคนต้นน้ำ และปลายน้ำเข้าด้วยกันชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น มีกินอิ่ม ไม่โดนพิษสารเคมี ครอบครัวอยู่ด้วยกันเป็นปึกแผ่น คนในเมืองได้กินอาหารปลอดสารพิษ
8. ฉะนั้น จึงกล่าวว่าถ้าคนในเมืองฉลาดเลือกบริโภคอาหารปลอดสารพิษ จะช่วยถักทอธรรมชาติ
และสรรพสิ่งต่าง ๆ ให้คืนกลับสู่ดุลยภาพ


นี้เป็นการอธิบายอย่างสั้น ๆ ถ้าอยากทราบละเอียดกว่านี้ ก็ขอเชิญไปงานวันที่ 5-7 เมษายน 2539 ด้วยตนเองเถิดครับ

 

ข้อมูลสื่อ

204-001
นิตยสารหมอชาวบ้าน 204
เมษายน 2539
ศ.นพ.ประเวศ วะสี