• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การสำรวจการใช้ยาแผนโบราณของประชากรไทยทั่วประเทศ

การสำรวจการใช้ยาแผนโบราณของประชากรไทยทั่วประเทศ


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยทุนอุดหนุนจากธนาคารโลก ได้ทำการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.2522

เกี่ยวกับการใช้ยาแผนโบราณและสมุนไพร เมื่อมีอาการเจ็บป่วยไข้เกิดขึ้น ใน 50 จังหวัดของประเทศไทย ได้ผลดังต่อไปนี้คือ

1. จำนวนครัวเรือนที่ทำการสัมภาษณ์ใน 4 ภาค ของประเทศไทย
1.1 ในเขตเทศบาล                                                                         3,740 ครัวเรือน
1.2 นอกเขตเทศบาล (ชนบท)                                                        4,430 ครัวเรือน
รวม                                                                                                  8,170 ครัวเรือน

2. เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนไทยที่ใช้ยาแผนโบราณ ในปัจจุบัน
2.1 ในเขตเทศบาล                                                                         = 54%
2.2 นอกเขตเทศบาล                                                                      = 76%
2.3 ทั่วประเทศ                                                                                = 73%


3. เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนไทยที่ใช้ยาแผนโบราณในปัจจุบัน จำแนกตามภาคและชุมชนต่าง ๆ
(ดังตารางข้างล่าง)


ชุมชน

กทม.

จังหวัด

ภาคกลาง

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดภาคเหนือ

จังหวัดภาคใต้

รวม

ในเขตเทศบาล

นอกเขตเทศบาล

48

 

63

61

 

69

51

 

71

62

 

86

74

 

87

54

 

76

การศึกษาวิจัยสัมภาษณ์ประชาชนทั่วประเทศ ในด้านการใช้ยาแผนโบราณ นับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีการสำรวจขึ้นในประเทศไทย ซึ่งก็พบว่า คนไทยยังใช้ยาแผนโบราณกันอยู่มากมาย หากท่านแพทย์แผนโบราณผู้ใดมียาดีที่รักษาบางโรคได้ผลดีแน่ชัด กรุณาเขียนมาเผยแพร่ในนิตยสาร “หมอชาวบ้าน” เพื่อเป็นวิทยาทาน และจะเป็นบุญกุศลแก่ผู้ที่หมดหวังเพราะโรคร้ายต่าง ๆ ด้วย

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระทัยในเรื่องสมุนไพรยาแผนโบราณเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงจัดตั้ง “คณะกรรมการด้านสมุนไพร และยาแผนโบราณ” ขึ้นโดยมีพลเรือเอกอนันต์ เนตรโรจน์ เป็นประธาน และพระราชทานที่ ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ใช้เป็นที่ปลูกสมุนไพรต่าง ๆ ไว้เป็นตัวอย่าง และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ต้องการ

ท่านผู้ใดที่ต้องการบริจาคสมุนไพร เพื่อปลูกไว้ในสถานที่นี้ ขอให้ส่งมาที่ น.พ.เทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 420/1 ถ.ราชวิถี กทม.4 และขอให้เขียนชื่อสมุนไพรนั้น แนบมาด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ข้อมูลสื่อ

18-012
นิตยสารหมอชาวบ้าน 18
ตุลาคม 2523
อื่น ๆ
รศ.นพ.เทพนม เมืองแมน