• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การดูดนมแม่

สายสัมพันธ์แห่งความรักที่สัมผัสได้ระหว่างแม่กับลูกในการดูดนมแม่ เป็นความผูกพันที่อบอุ่นลึกซึ้ง มีผลให้ลูกน้อยมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์เพียบพร้อม

                                 

ข้อมูลสื่อ

106-006
นิตยสารหมอชาวบ้าน 106
มีนาคม 2531