ออกกำลังกาย

  • นิตยสารหมอชาวบ้าน 3 กรกฎาคม 2522
    มาฝึกโยคะกันเถอะโยคะ (Yoga) เป็นวิชาหนึ่งของพวกโยคี (Yogi) แห่งอินเดียหรือ “ลัทธิโยคี” (Yogic) มีส่วนผสมเป็นมนุษย์อยู่ 7 ชั้น คือชั้นที่ 1 ร่างกายชั้นที่ 2 เจตภูมิหรือกายนิยมชั้นที่ 3 ปราณหรือลมหายใจชั้นที่ 4 สัญญาชั้นที่ 5 ปัญญาชั้นที่ 6 ดวงจิตชั้นที่ 7 ดวงวิญญาณเรามาฝึกโยคะกันเฉพาะชั้นที่ 1 หรือเรียกว่าชั้นประถมปีที่ 1 ก็แล้วกันครับ ถ้าจะฝึกกันถึงชั้นที่ 7 หรือ ป.7 ...