การทำสมาธิ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 354 ตุลาคม 2551
  อาจจะสงสัยว่า ทำไมฉบับนี้คอลัมน์คนกับงานกล่าวถึงเรื่อง "การหายใจ" ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนสามารถทำได้ และไม่มีผู้ใดที่ไม่หายใจ แต่เชื่อหรือไม่ว่าการหายใจมีผลต่อการทำงาน ปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งมีหลายคนหายใจได้ไม่ถูกต้อง ลักษณะการหายใจการหายใจของคนเราสามารถแบ่งออกตามลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อได้ 3 ลักษณะ ได้แก่1. การใช้กล้ามเนื้อกะบังลม การหายใจลักษณะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 350 มิถุนายน 2551
  ขณะที่ลงมือเขียนต้นฉบับนี้ ตรงกับวันวิสาขบูชาอันเป็นวันระลึกถึงการอุบัติขึ้น ของพระพุทธองค์และพุทธศาสนา ที่สอนเรื่องความทุกข์ (ใจ) และการดับทุกข์ (ใจ)พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบว่า มนุษย์จะมีจิตใจที่เป็นทุกข์ ถูกกดดันหรือบีบคั้นเป็นครั้งคราว เมื่อมีการรับรู้ (วิญญาณ) โลกภายนอกหรือสิ่งกระทบผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (อยาตนะ 6) แล้วเกิดความรู้สึก (เวทนา) ว่าดี-ไม่ดี ชอบ-ไม่ชอบ พอใจ-ไม่พอใจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 349 พฤษภาคม 2551
  หลักปฏิบัติของทุกศาสนาคือ ทาน ศีล ภาวนาทานหรือการให้ ทำให้เกิดสุขทั้งของผู้รับและผู้ให้ และเป็นการลดความโลภ ศีล หมายถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นปกติ การอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นปกติเป็นความสุขภาวนา คือการพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์หรือให้สูงขึ้น การมีจิตใจสูง ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง มีสติ มีสมาธิ มีปัญญา ทำให้เกิดความสุขอันประณีต ส่งเสริมทานและศีลให้ยิ่งๆ ขึ้น สังคมปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยโลภะ โทสะ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 347 มีนาคม 2551
  นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพลมหายใจ : ระฆังแห่งสติฉบับนี้คุณหมอสมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ ได้เขียนเรื่อง "หายใจช้า" โดยได้แนะนำวิธีฝึกหายใจเข้า-ออกช้าๆ ไม่เกินนาทีละ ๑๐ ครั้ง ทำวันละ ๑๕ นาทีจะมีผลดีต่อสุขภาพ เช่น คลายเครียด ลดความดันเลือด เป็นต้นการใช้ลมหายใจในการส่งเสริมสุขภาพตนเองนั้น ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวตะวันออกมาแต่โบราณกาล ที่รู้จักกันดีก็คือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 342 ตุลาคม 2550
  พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์อยู่กับความเจ็บป่วยอย่างไรคนเราเกิดมา ไม่วันใดวันหนึ่ง ไม่ช้าก็เร็ว ก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ ไม่ว่าจะมีร่างกายแข็งแรงเพียงไร และแม้จะไม่มีโรคภัยมาเยือนจนแก่เฒ่า เมื่อเข้าวัยชราร่างกายก็จะเสื่อมลงตามอายุ เกิดอาการไม่สบายต่างๆ นานา เป็นไปตามธรรมชาติที่เมื่อมีเกิด ก็ต้องมีแก่ เจ็บ และตายเป็นธรรมดา ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ และไม่ต้องรอจนแก่ก็เจ็บป่วยได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 338 มิถุนายน 2550
  กวี คงภักดีพงษ์ สถาบันโยคะวิชาการการฟื้นฟูกลไก กาย-ใจ ปราณายามะ (3) พูรากะประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนข้างต้น ฝึกปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป นุ่มนวล เป็นจังหวะ และต่อด้วยกุมภกะ คือ หยุดหายใจ ขณะหยุดลมหายใจนี้ "ปราณายามะมีการหยุดลมหายใจ มีสภาวะของการกดเกร็ง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 330 ตุลาคม 2549
  การปรับสภาพกลไก กาย-ใจ อาสนะ (6)จากที่ได้อธิบายก่อนหน้า เราสามารถสรุป ดังนี้1. จุดประสงค์หลักของอาสนะคือ เอาชนะ"อังกเมจยตวา" ซึ่งเป็นสภาวะที่จังหวะธรรมชาติของเราถูกรบกวน เป็นสภาวะที่การดำเนินอิริยาบถพื้นฐานของเราถูกรบกวน อาสนะเป็นการฟื้นฟูระบบต่างๆ ในร่างกายให้ทำงานอย่างสอดประสานกัน2. อาสนะไม่ใช่แค่เพียงท่าอะไรสักท่า แต่เป็นอิริยาบถเฉพาะเจาะจง ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 325 พฤษภาคม 2549
  ปรับสภาพกลไก กาย-ใจโครงสร้างพื้นฐานจึงมีความสำคัญยิ่งที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ทั้งภายในและภายนอก เมื่อมนุษย์อยู่ในสถานการณ์หนึ่งๆ เป็นเวลานาน กลไกการรับรู้ภายในจะก่อตัว และพัฒนาเป็นรูปแบบที่แน่นอนจนเป็นความเคยชิน ในครั้งที่แล้วได้มีการแสดงให้เห็นถึงทัศนะของโยคะที่มองว่า อังกะเมจะยัตวา แปลตรงตัวคือ สภาพแขนขาสั่นเทิ้ม หรือการรบกวนต่อสภาพปกติของร่างกายนั้น คือจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยาลูกโซ่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 321 มกราคม 2549
  ปีใหม่นี้ ขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้อ่านทุกท่านและขออวยพรให้มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง และมีความสุขอยู่ทุกวันคืน เหนือสิ่งอื่นใด ขอให้มีปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุซึ่งสุขภาวะและความสุข ในโอกาสนี้ ผมขอพูดคุยถึงแง่คิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันต่อไปด้วยความรู้และประสบการณ์ส่วนตัว ผมคิดว่า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 318 ตุลาคม 2548
  สร้างความเข้าใจต่อทัศนคติทางด้านจิตอย่างถูกต้องการพัฒนาทัศนคติทางจิตวิทยาที่ถูกต้องคือสาระในโยคะบำบัด ทัศนคติที่มีในเรื่องทั่วๆ ไป ทัศนคติที่มีต่อสิ่งรอบตัวที่เฉพาะเจาะจงมีความสำคัญยิ่งไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เพียงต่อด้านกายจิตสัมพันธ์ ต่ออาการเรื้อรัง ต่อกลไกการสันดาป ต่อความเจ็บป่วย แต่ยังรวมไปถึงต่อการอักเสบด้วย มองมนุษย์เป็นองค์รวมโยคะไม่ได้มองมนุษย์ว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆ ...