การทำสมาธิ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 128 ธันวาคม 2532
  อานุภาพแห่งการเจริญสติ : ช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วย (ตอนที่ 1)การเจริญสติมีอานุภาพช่วยตนพ้นทุกข์เมื่อเดือนกันยายนปี พ.ศ.2530 ดิฉันได้เข้ารับการผ่าตัดมดลูกและรังไข่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากพบว่ามีเนื้องอก ก่อนเข้าโรงพยาบาลได้ตั้งปณิธานอย่างแรงกล้าจะใช้ธรรมปฏิบัติที่ได้ฝึกฝนจากคุณแม่สิริ กรินชัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนในยามในยามเจ็บป่วยดิฉันได้เตรียมหนังสือธรรมะ เทปธรรมะมากมาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 126 ตุลาคม 2532
  ความรู้สึก ที่ทุกคนควรจะได้สัมผัสเมื่อถึงช่วงเวลาที่พระสงฆ์เข้าพรรษาคราใด ทำให้ข้าพเจ้าอดที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วมาไม่ได้ เป็น “ครั้งหนึ่งในชีวิต” ซึ่งมีคุณค่า เป็นความรู้สึกที่ฝังใจ ควรแก่การจดจำและอยากจะให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นทุกขณะจิตที่มีลมหายใจเข้า-ออกอันว่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นชายไทยทั่วไป มักจะหาโอกาสสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ “บวชเรียน” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 126 ตุลาคม 2532
  นาทีทองแห่งธรรมทาน“คนสมัยนี้ไม่ค่อยเข้าวัด ห่างพระห่างเจ้า จึงไม่ได้ลิ้มรสพระธรรม ไม่เหมือนคนรุ่นปู่ย่าตายาย ท่านใกล้ชิดพระศาสนามากกว่า นี่แหละ คือ ต้นเหตุที่สังคมไทยเสื่อมทรามลงจนใกล้จะเป็นยุคมิคสัญญีอยู่แล้ว และพระพุทธศาสนาเองก็ไม่พ้น ต้องพลอยเสื่อมโทรมลงไปด้วย”ท่านที่รัก สังคมไทยก้าวมาถึงทางตันแล้ว เช่นที่ว่ากันกระนั้นหรือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 125 กันยายน 2532
  จุดเด่น – จุดดับของพรหมจรรย์น่าชื่นชมที่ขณะนี้ ทั้งหนังสือพิมพ์ ทั้งชาวบ้าน ซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา ได้แสดงปฏิกิริยา และความขยะแขยงต่อ “โลกีย์ในดงขมิ้น” ที่ถึงขั้นลงมือคว่ำบาตร ไม่ยอมใส่บาตร ตัดกำลังพวกอลัชชีไปบ้างแล้วก็มี ที่น่าอนุโมทนาสาธุอย่างยิ่ง ก็คือ เสียงที่เร่งเร้าให้มีหน่วยเฉพาะกิจ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 124 สิงหาคม 2532
  พุทธวิธีครองใจคนมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การสร้างความเข้าใจอันดีเพื่อความสืบพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างบุคคล ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่า สังคหวัตถุ 4 ธรรมะอันเป็นเครื่องสงเคราะห์ เกี่ยวเนื่องกันของบุคคลในสังคม ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ซึ่งมีท่านผู้รู้เรียงร้อยถ้อยคำให้คล้องจองและมีความหมายอันเหมาะสมไว้ว่า- โอบเอื้ออารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ปวงชน และวางตนเหมาะสมโอบเอื้ออารี หรือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 123 กรกฎาคม 2532
  ก่อนเกิด – หลังตายเมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2531 ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้จัดรายการอภิปรายเรื่อง “ตาย-เกิด” ขึ้นที่หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ได้ให้เกียรติมาร่วมอภิปรายด้วย คำอภิปรายของท่าน ล้วนเป็นงานค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีคุณค่าต่อการสนับสนุน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 118 กุมภาพันธ์ 2532
  เชิญเล่าเรื่องให้เพื่อนฟัง ขอเชิญท่านผู้อ่านร่วมเขียนเรียงความเล่าประสบการณ์ การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง หรือให้แก่ผู้อื่น (สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษฟุลสแก๊ปโดยประมาณ ส่งไปยังสำนักงานหมอชาวบ้าน ก่อนวันที่ 25 ของทุก ๆ เดือน คณะกรรมการจะตัดสินเรียงความทุกเดือน โดยคัดเลือกเรียงความที่เหมาะสมที่สุด ลงตีพิมพ์ เรื่องใดที่ตีพิมพ์ลงในหมอชาวบ้าน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 111 กรกฎาคม 2531
  เมื่อข้าพเจ้าใช้ห้องพักในโรงพยาบาลเป็นห้องนั่งกรรมฐาน” เป็นธรรมบรรยายของอาจารย์จำเนียร ช่วงโชติ สหายในทางธรรม ท่านส่งมาให้ผมช่วยตรวจแก้ อ่านแล้วสนุก ประทับใจทั้งในเนื้อธรรมปฏิบัติและเกร็ดขำ ๆ ในโรงพยาบาล รู้สึกเหมือนได้ดื่มธรรมโอสถขนานวิเศษแก้โรคได้จริง ๆ จึงขออนุญาตท่านนำมาลงพิมพ์ในหน้าธรรมโอสถ เพื่อประโยชน์แด่ท่านผู้ใคร่ธรรมที่รักทุกท่านกลับถึงห้องพัก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 110 มิถุนายน 2531
  “เมื่อข้าพเจ้าใช้ห้องพักในโรงพยาบาลเป็นห้องกรรมฐาน” เป็นธรรมบรรยายของอาจารย์จำเนียร ช่วงโชติ สหายในทางธรรม ท่านส่งมาให้ผมช่วยตรวจแก้ อ่านแล้วสนุก ประทับใจ ทั้งในเนื้อธรรมปฏิบัติและเกร็ดขำ ๆ ในโรงพยาบาล รู้สึกเหมือนได้ดื่มธรรมโอสถขนานวิเศษแก้โรคได้จริง ๆจึงขออนุญาตท่านนำมาลงพิมพ์ในหน้าธรรมโอสถ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 109 พฤษภาคม 2531
  “เมื่อข้าพเจ้าใช้ห้องพักในโรงพยาบาลเป็นห้องกรรมฐาน” เป็นธรรมบรรยายของอาจารย์จำเนียร ช่วงโชติ สหายในทางธรรม ท่านส่งมาให้ผมช่วยตรวจแก้ อ่านแล้วสนุก ประทับใจ ทั้งในเนื้อธรรมปฏิบัติและเกร็ดขำ ๆ ในโรงพยาบาล รู้สึกเหมือนได้ดื่มธรรมโอสถขนานวิเศษแก้โรคได้จริง ๆจึงขออนุญาตท่านนำมาลงพิมพ์ในหน้าธรรมโอสถ เพื่อประโยชน์แด่ท่านผู้ใคร่ธรรมที่รักทุกท่านเมื่อดิฉันออกมาจากโรงพยาบาลได้ 1 ...