อนามัยสิ่งแวดล้อม

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 280 สิงหาคม 2545
  ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนิตยสาร organic garden ของอเมริกาฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๔๕ ได้มีบทความแนะนำ ให้ปลูกต้นไม้เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน ทั้งนี้เพราะว่าต้นไม้จะดูดคาร์บอนไดออกไซด์ และสร้างออกซิเจน ซึ่งเป็นกลไกที่ดีที่สุดของโลกในการขจัดมลพิษและลดภาวะโลกร้อนได้ การปลูกต้นไม้และไม้พุ่มที่เหมาะสม จะลดพลังงานเกี่ยวกับการใช้ความร้อนและความเย็น ได้ถึงร้อยละ ๒๕ (ตามข้อมูล กรม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 279 กรกฎาคม 2545
  คำแสดสีสันบนใบหญ้าและผืนผ้าช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้เขียนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเดินทางและประชุมกับเกษตรกรและ นักพัฒนาเอกชนจากทั่วโลกที่ประเทศ บราซิล หรือจะพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องระบุว่าสถานที่ประชุมและดูงานอยู่ บริเวณต้นแม่น้ำอเมซอน (amazon river) ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังเป็นบริเวณป่าฝนเขตร้อน (tropical rainforest) ที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 279 กรกฎาคม 2545
  ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรการนำต้นไม้เข้ามาปลูกในห้อง ในอาคารนั้น ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ต้นไม้กระถางที่พึ่งซื้อมาใหม่ๆ จากร้านขายต้นไม้ทั่วไป ต้องคอยระวังเรื่องยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ปลูกจะใช้ปุ๋ยเร่งดอกหรือเร่งใบ ใช้ฮอร์โมน ยาฆ่าเชื้อรา ยาฆ่าแมลงเพื่อให้ต้นไม้สวยงามเพื่อนำออกมาขาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 277 มิถุนายน 2545
  ฐานทรัพยากรกับสุขภาพสังคมในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรต่างๆอีกหลายองค์กร จัดการสัมมนาที่ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง"วาระ แห่งชาติว่าด้วยฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น" เรื่องนี้มี ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 278 มิถุนายน 2545
  นนทรีจากป่าสู่นาครมิถุนายนเป็นเดือนที่เริ่มต้นของฤดูฝนอย่างเป็นรูปธรรม ดอกไม้ประจำฤดูร้อนที่ชาวไทยคุ้นเคย เช่น คูน หรือหางนกยูงฝรั่ง ซึ่งอวดสีสันสดใสท่ามกลางลมร้อน (แล้ง) ก็เลือนหายไป สายฝนนอกจากจะนำมาซึ่งความชุ่มชื้นเยือกเย็นแล้ว ยังพาเอาสีเขียวสดชื่นของใบไม้ใบหญ้ามาประดับอยู่ทุกหนทุกแห่งที่มีพื้นดิน เป็นฤดูกาลของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่ยังพึ่งน้ำฝน ในการเพาะปลูก เนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 278 มิถุนายน 2545
  ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรในต่างประเทศ มีการศึกษาวิจัยการใช้พืชและต้นไม้ในอาคาร เพื่อทำให้อากาศมีคุณภาพดีมีการศึกษาโดยใช้บางชั้นของอาคารปลูกต้นไม้ทั้งชั้นและใช้น้ำเสียจากห้องน้ำมาเป็นอาหารสำหรับต้นไม้ในขณะที่น้ำเสียไหลผ่านใต้ต้นไม้หรือรากต้นไม้ รากต้นไม้ก็จะดูดของเสียบางอย่างเป็นอาหาร น้ำเสียที่มีมากก็จะค่อยๆ ล้นออกไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร มีการลดการไหลเวียนของอากาศจากภาย ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 277 พฤษภาคม 2545
  หางนกยูงฝรั่งความสดใสแห่งฤดูร้อนปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ฤดูร้อนมาเร็ว และทำท่าว่าจะร้อนและแล้งกว่า ๒ ปี ที่ผ่านมาสังเกตได้จากดอกไม้ประจำฤดูร้อนของไทย ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยคือ ต้นคูน (ราชพฤกษ์) พากันออกดอก สีเหลืองสดใสตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมและออกดอกมากกว่าปีก่อนๆ แม้แต่ในภาคกลางซึ่งปกติต้นคูนจะออกดอกช้าและไม่ดกนัก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 277 พฤษภาคม 2545
  ต้นไม้ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรองค์การวิจัยทางอากาศของอเมริกา ได้ทำการศึกษาและทดลองว่าต้นไม้สามารถทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยการจำลองบ้านที่ปิดผนึกไม่ให้อากาศรั่วไหลทั้งเข้าและออก และภายในบุด้วยพลาสติกและสารสังเคราะห์ต่างๆ ไอระเหยของสารเคมีจำนวนมากได้ระเหยออกมาอยู่ภายในบ้านจำลอง ผู้คนที่เข้าไปในบ้านจำลองจะเกิดอาการแพ้สารสังเคราะห์ในอาคาร เช่น แสบตา แสบคอ และหายใจไม่สะดวก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 242 มิถุนายน 2542
  ไข้เลือดออกไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายกัดกินเลือดคนป่วยแล้วมากัดคนปกติ ถ้าไม่มียุงลายก็ไม่มีโรคไข้เลือดออก การช่วยกำจัดแหล่งน้ำขังที่เพราะพันธุ์ยุงลายจึงเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ไข้เลือดออกระบาดในช่วงฤดูฝน มักเริ่มเดือนพฤษภาคม และมีผู้ป่วยสูงในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม แล้วจึงค่อยๆ ลดลง พบเป็นมากในเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็เป็นโรคนี้ได้ มักระบาดเป็นระยะ คนที่มีไข้สูงในช่วงฤดูฝน พึงต้องระลึกไว้เสมอได้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 239 มีนาคม 2542
  การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ดังนั้น ทุกคนจึงควรมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง โดยปลูกฝังและสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องของตนเอง และสมาชิกในครอบครัวให้สามารถปฏิบัติให้เป็นสุขนิสัย เพื่อเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิต โดยปฏิบัติตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ๑ ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด- อาบน้ำให้สะอาดทุกวัน ...