อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 383 มีนาคม 2554
  สุข-ทุกข์ อยู่ที่มุมมอง“เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต”“Change your thinking, change your life” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 383 มีนาคม 2554
  สารไอโอดีนเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นสำหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก เพราะมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทของเด็กในครรภ์ หากหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนอาจทำให้แท้งลูก หรือเด็กทารกพิการแต่กำเนิด เด็กมักจะปัญญาอ่อน เป็นใบ้ มีปัญหาไอคิวต่ำ เฉื่อยชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง ช่วยตัวเองไม่ได้ ที่เรียกว่าโรคเอ๋อ และทำให้เป็นโรคคอหอยพอก ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 383 มีนาคม 2554
  ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ ประโยคข้างต้นนี้ หลายคนหวังจะได้ใช้กับตนเอง แต่ถ้าอยู่เฉยๆ หรือปล่อยปละละเลย ไม่ลงมือลงแรงทำอะไรเพื่อสุขภาพที่ดีของตน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 382 กุมภาพันธ์ 2554
  เมื่อมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้นึกถึงเพลงโบราณเพลงหนึ่งที่ว่า “กุมภาพันธ์พลันมาสู่ฤดูร้อน ทินกรเรืองแรงส่องแสงกล้า…” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 382 กุมภาพันธ์ 2554
  ผู้ที่ทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาในต่างประเทศยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่มักจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่มีการศึกษา กรณีศึกษาที่สอดคล้องกับการใช้สิทธิตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ คือ กรณีคุณยอดรัก สลักใจ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับและเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ก่อนที่คุณยอดรักจะเสียชีวิตอย่างสงบ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 384 มกราคม 2554
  สังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกันหมอชาวบ้าน ฉบับ ๓๘๔ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ นี้เป็นฉบับครบรอบ ๓๒ ปีอย่างน้อยเราได้เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้คนไทยเข้ามาเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโลกที่พัฒนาบนเส้นทางวัตถุนิยม เงินนิยม ทำให้มีปัญหาการอยู่ร่วมกันไปหมด ทั้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ เป็นที่น่าดีใจว่ากระแสแห่ง “สังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน” ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 384 มกราคม 2554
  หลังจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มีประกาศยกเลิกไม่ให้ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักในกลุ่มกลูโคซามีน ซึ่งเป็นยาเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ ทำให้เกิดคำถามว่าแล้วมีทางเลือกอื่นที่ดีสำหรับผู้ป่วยหรือไม่ อย่างไรประสิทธิผลการรักษาของยากลุ่มนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกัน หลายประเทศทั่วโลกจัดยาเหล่านี้เป็นอาหารเสริม และไม่อนุญาตให้เบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรัฐ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 384 มกราคม 2554
  ภาวะอ้วนลงพุงของคนเราที่เกิดจาก “พฤติกรรมสุขภาพ” พบมากขึ้นในสังคมไทย ส่งผลให้เกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนตามมาอีกหลายโรคที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนลงพุง นั่นคือโรคไขมันสะสมในตับ มาทำความรู้จักที่มาของปัญหาไขมันสะสมในตับ การป้องกัน และการแก้ไข ผ่าน ๖ คำถามน่ารู้๑. โรคไขมันสะสมในตับพบได้บ่อยแค่ไหนและลักษณะการดำเนินโรคเป็นไปอย่างไร?โรคไขมันสะสมในตับจัดเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 384 มกราคม 2554
  คำว่า การแพทย์ไฮเทค หมายถึง การแพทย์ยุคใหม่ที่มีบริการตรวจรักษาโดยเน้นเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะมีประโยชน์มากมาย และยังทำให้การตรวจวินิจฉัยแม่นยำและรวดเร็วขึ้นนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องมือตรวจพิเศษสำหรับอวัยวะต่างๆ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 384 มกราคม 2554
  เพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีนของคนไทยทั่วประเทศที่อยู่สภาพวิกฤติ โดยเฉพาะประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปัญหามากที่สุด คือมีอัตราการใช้เกลือเสริมไอโอดีนเพียงร้อยละ ๓๕ (ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๔๙) ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เสริมไอโอดีนในเครื่องปรุง ๔ ประเภท ได้แก่ เกลือบริโภค น้ำปลา น้ำเกลือปรุงอาหาร ...