อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 376 สิงหาคม 2553
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และภาคีเครือข่าย R2R เปิดตัว ๓๙ งานวิจัยเด่น ในงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ ๓" ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ พิธีเปิดวันที่ ๑๔ กรกฎาคม โดย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และวันที่ ๑๖ กรกฎาคม มอบรางวัลโดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 376 สิงหาคม 2553
  พุทธศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่เคารพนับถือ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย มีความสำคัญต่อวัฒนธรรม ความเชื่อ ความหวัง และเป็นที่พึ่งทางใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับความทุกข์ เผชิญภาวะวิกฤติ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยหลายโรงพยาบาลผสมผสานวิถีพุทธศาสนาเข้ากับการดูแลรักษาพยาบาล เพื่อเยียวยาคนเจ็บไข้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมห้องพระ การจัดตั้งพระพุทธรูป ห้องพระ ให้คนไข้และญาติกราบไหว้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 375 กรกฎาคม 2553
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้การสูบบุหรี่ในไทยมีแนวโน้มให้เห็นชัดเจนว่ามีบางกลุ่มเริ่มมีตัวเลขสูงขึ้น จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๕๒ พบว่าการสูบบุหรี่ผู้หญิงไทยมีค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับชายไทยในปี พ.ศ.๒๕๓๔ หญิงไทยสูบบุหรี่ร้อยละ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 375 กรกฎาคม 2553
  Health Law 375 July.53 หมอชาวบ้าน ฉ.375 เดือนกรกฎาคม 25535.6.53 --- 7.6.53พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘ ระบุเรื่องการให้ความยินยอมของผู้ป่วยในการรักษาทางการแพทย์มีเนื้อหาคือ แพทย์ที่ให้การรักษามีหน้าที่แจ้งข้อมูลที่เพียงพอ ในการตัดสินใจรับบริการด้านสาธารณสุขของผู้ป่วย (ผู้รับบริการ) หรือที่เรียกว่า หลักความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว (informed ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 374 มิถุนายน 2553
  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๑ วางหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection) ที่เป็นข้อมูลประวัติสุขภาพไว้คือ ข้อมูลสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลไม่อาจทำได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือมีกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลได้ข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  ผมชอบเมืองสงขลาที่แฝงไว้ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและความสงบมีทั้งทะเลและภูเขา ทะเลมี ๒ ทะเล คือ ทะเลอ่าวไทย กับทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีเกาะยอ (อันมีชื่อเสียงด้านผ้าทอที่มีมาแต่โบราณ) ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ เชื่อมกับฝั่ง ๒ ด้านด้วยสะพานอันยาวเหยียดในอดีต การเดินทางมาสงขลาส่วนใหญ่จะอยู่แต่ในนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจและศูนย์การศึกษาอันทันสมัยและใหญ่โต ไม่ต่างจากกรุงเทพฯ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ทูตสันถวไมตรี ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง ของกองทุนการพัฒนา เพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ โดยมี ๑๐ องค์กรภาครัฐร่วมลงนาม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล แถลงข่าว "ศิริราชปลูกถ่ายกระจกตาด้วยเลเซอร์สำเร็จ เป็นครั้งแรกของไทย" โดยมี ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.พญ.ภิญนิตา ตันธุวนิตย์ แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ รศ.นพ.สบง ศรีวรรณบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์รักษาสายตา SiLASIK (เอสไอเลสิก) อ.พญ.สุขศรี โชติกวณิชย์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดงาน "มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" โดยมี นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายเรื่อง "เยียวยา โรค และโลก ด้วยมิตรภาพบำบัด"นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช .กล่าวว่า "สปสช. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 373 พฤษภาคม 2553
  ข้อมูลประวัติสุขภาพผู้ป่วยมีความสำคัญในการรักษาพยาบาล ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ การวางแผนการรักษา และยังมีประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพบริการของโรงพยาบาล (สถานพยาบาล)ในต่างประเทศมีการศึกษาพบว่า การบันทึกเวชระเบียนที่ถูกต้องครบถ้วนยังมีส่วนช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจ การฟ้องร้องระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์อีกทางหนึ่ง และยังสามารถนำข้อมูลผู้ป่วยไปใช้ในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย ...