อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ มีการกล่าวถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การคุ้มครองแรงงาน มาตรการเพื่อการมีงานทำ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระสาระสำคัญให้เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ รับคนพิการเข้าทำงาน ในอัตราส่วนที่กำหนด ถ้าไม่รับต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนั้นเมื่อรับคนพิการเข้าทำงาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 371 มีนาคม 2553
  เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้รับพระราชทานเนื้อเยื่อพันธุ์พืชต่างๆ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไปตามศักยภาพ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 370 กุมภาพันธ์ 2553
  องค์การอนามัยโลกแจ้งว่าปัจจุบันมีการใช้พื้นที่ทั่วโลกราว12 ล้านเท่าของสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน เพื่อปลูกต้นยาสูบ หากปรับพื้นที่ดังกล่าวเปลี่ยนมาปลูกพืชที่เป็นอาหารแทน ว่ากันว่าจะสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกที่อดอยากหิวโหยได้ถึงปีละ 20 ล้านคนข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุปี 2549 เมืองไทยมีผู้สูบบุหรี่เป็นประจำทั้งสิ้นราว 9.53 ล้านคน หากสิงห์อมควันแต่ละคนสูบบุหรี่เฉลี่ยวันละ 10 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 369 มกราคม 2553
  "การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" (HIA) ครอบคลุมการประเมินผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียของนโยบาย แผนงาน โครงการทุกแง่มุม การประเมินด้านเสียมีประโยชน์ในการป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนการประเมินด้านดีก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาสุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น อนึ่งคำว่า "สุขภาพ" นี้มีความหมายกว้างคือ เป็นภาวะสมบูรณ์ทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 369 มกราคม 2553
  เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2552 ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาววิมล คิดชอบ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 369 มกราคม 2553
  จากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ของ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องมาถึง "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน เป็นกำลังใจ ยกย่องและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล เพื่อให้เป็นที่รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง เป็นเยี่ยงอย่างของการประกอบสิ่งดีงามในสังคมไทย เป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 369 มกราคม 2553
  ที่ผ่านมามีคนเถียงกันว่าเวลาจะไปลงทะเบียนเป็นผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส กับทางราชการเพื่อรับสิทธิอันพึงได้บางอย่างควรใช้คำว่า “ลงทะเบียน หรือ ขึ้นทะเบียน” ดี อย่างไหนจึงจะถูกต้องภาษาไทย เป็นภาษาที่ดิ้นได้ และบางครั้งก็มีความหมายหลากหลายในคำเดียวกัน ในธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการ เราจะใช้คำว่า “ลงทะเบียน” กับปัจเจกบุคคล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  เลือดยังเป็นสิ่งจำเป็นที่คนจะมอบให้คนอื่นเพื่อช่วยเยียวยาชีวิต แม้ว่าปัจจุบันจะมีสารประกอบที่ใช้แทนเลือดได้ แต่ในบางกรณีเลือดจากคนก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการรักษาพยาบาลที่สุด การจัดหาเลือดด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ได้เลือดที่ปลอดภัยสำหรับคนไข้ในประเทศไทยเรานั้น เป็นกระบวนการที่ดีได้มาตรฐานระดับองค์การอนามัยโลกการให้เลือดที่ปลอดภัยการให้ยาและเลือดที่ปลอดภัย (blood ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  ช่วงที่ผู้เขียนเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.2508-2511) นั้น บริเวณส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีสภาพเป็นป่าโปร่งผลัดใบ จำได้ว่าครั้งหนึ่งมีโอกาสเดินสำรวจจากบริเวณหอพัก ไปทางสนามบินขอนแก่น พบว่าบนต้นไม้หลายต้นมีกล้วยไม้เกาะติดอยู่ และกล้วยไม้ส่วนใหญ่ที่พบเป็นกล้วยไม้ที่ชื่อ เขาแกะขอขอบคุณภาพจากหนังสือ กล้วยไม้เมืองไทย โดย รศ.ดร.อบฉันท์ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 368 ธันวาคม 2552
  นับเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 บัญญัติเรื่อง "การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" (health impact assessment-HIA) ไว้ในมาตรา 67 วรรคสอง ซึ่งรับรองสิทธิชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการริเริ่มดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ...