อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  นอกจากการใช้ยาทารักษาฝ้าที่มีทั้งยาสูตรหลักที่ใช้กันมานาน และยาหรือครีมทารักษาฝ้าด้วยสารใหม่ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีเทคนิคเสริมเพื่อรักษาฝ้าหลายอย่างคือ1. ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 367 พฤศจิกายน 2552
  การทดลองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 ในกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นเด็ก เยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้ที่มีความอ่อนแอหรือเสียเปรียบในสังคม (vulnerable) นั้น จะต้องได้รับการดูแลคุ้มครองหรือระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชนที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครในการทดสอบวัคซีนชนิดนี้ ซึ่งถือว่ามีความจำเป็น เพราะเด็ก เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไข้หวัด 2009 ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 366 ตุลาคม 2552
  ฉลากบนภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากฉลากเปรียบเสมือนหน้าต่างของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายในภาชนะบรรจุ ฉลากยังเป็นประโยชน์กับทุกองค์ประกอบในห่วงโซ่การผลิตอาหาร กล่าวคือ ผู้ผลิตอาหารใช้ฉลากเป็นเครื่องมือในการสื่อสารข้อมูลและโฆษณาผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภค และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และการแข่งขันทางการค้า ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่สามารถรักษาในอดีต ทำให้มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น แต่ความตายเป็นสัจธรรมของชีวิตเมื่อผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะใกล้ตายหรือ วาระสุดท้ายแล้ว การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ยื้อชีวิตจึงเป็นเพียงการยืดกระบวนความตายออกไป (prolongation of the dying process) เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผู้ป่วยแต่อย่างใด ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  ที่ผ่านมาการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินมีลักษณะเป็นการตั้งรับที่โรงพยาบาลเป็นส่วนสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยได้ไปถึงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล หมายถึง การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรุนแรงจากจุดเกิดเหตุมาส่งโรงพยาบาล โดยผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้บาดเจ็บรุนแรงได้แก่ผู้ประสบอันตรายในขั้นที่เป็นอันตรายถึงกับชีวิต หรือในระดับที่แพทย์ต้องรับตัวไว้รักษา ณ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานมอบรางวัลนัก-วิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2552 โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวเปิดงานและแนะนำมูลนิธิ รวมทั้งองค์กรที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้น จุดมุ่งหมายของการมอบรางวัลคือ ต้องการเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีความสามารถและให้ความสำคัญงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  รองศาสตราจารย์นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย และบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง50 ปีวาระครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่มีปณิธานคือ ส่งเสริมงานด้านอาหารและโภชนาการ ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า เล็งเห็นว่าอาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานของชีวิตที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนได้ ทางสถาบันจึงจัด โครงการ INMU เว็บไซต์สัญจร ขึ้นเพื่อบรรยายและ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะในระดับ นักเรียน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 365 กันยายน 2552
  จากสถิติขององค์การอนามัยโลกพบว่า มีประชากร 120 ล้านคนติดเชื้อโรคเท้าช้าง และ 40 ล้านคนเกิดความพิการทั่วโลก องค์การอนามัยโลกจึงได้จัดทำ " โครงการกำจัดโรคเท้าช้างในแหล่งระบาดทั่วโลก "ขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี พ.ศ.2536 โรคเท้าช้างจะถูกควบคุมและกำจัดให้หมดไปหรือจำกัดให้เหลือจำนวน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 364 สิงหาคม 2552
  กลายเป็นข่าวเด่นเบียดข่าวการเมืองจนเกือบตกขอบ สำหรับสถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) ซึ่งนอกจากข้อมูลจำเป็นที่ประชาชนควรจะรับรู้ เช่น วิธีป้องกัน การติดต่อ จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้ว การลงรายละเอียดชนิดเจาะลึกถึงตัวบุคคลจะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ คงเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณากันอย่างถ้วนถี่ เพราะตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ...