อื่น ๆ

 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 390 ตุลาคม 2554
  โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๓๐ เตียง แห่งหนึ่งในภาคเหนือ เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการใช้สารเคมีทำลายเชื้อโรคที่มีผลกระทบต่อระบบน้ำเสีย เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ป่วยและชาวบ้านใกล้เคียง ชุมชนโดยรอบใช้สารเคมีทำการเกษตร และพื้นที่ว่างเปล่าของโรงพยาบาลปลูกพืชไม่ได้ผล เพราะดินไม่มีคุณภาพน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหานอกจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว โรงพยาบาลยังประสบปัญหาด้านการเงิน ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  หมอชาวบ้านตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมชาวบ้านชาวบ้านคือสามัญชนคนธรรมดา ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนหรือจนโอกาส จนเกียรติ จนศักดิ์ศรี ทิศทางเก่าของประเทศไทยคือทิศทางที่ทอดทิ้ง (nnnnn = n5) ชาวบ้าน แต่ชาวบ้านคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นฐานของประเทศ ถ้าเราทอดทิ้งคนส่วนใหญ่และฐานของประเทศ ประเทศจะมั่นคงได้อย่างไร วิกฤตการณ์ต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  หมอชาวบ้านตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมชาวบ้านชาวบ้านคือสามัญชนคนธรรมดา ส่วนใหญ่เป็นคนยากจนหรือจนโอกาส จนเกียรติ จนศักดิ์ศรี ทิศทางเก่าของประเทศไทยคือทิศทางที่ทอดทิ้ง (nnnnn = n5) ชาวบ้าน แต่ชาวบ้านคือคนส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นฐานของประเทศ ถ้าเราทอดทิ้งคนส่วนใหญ่และฐานของประเทศ ประเทศจะมั่นคงได้อย่างไร วิกฤตการณ์ต่างๆ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ในปีนี้คือวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มีคำขวัญว่า “กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ” (The WHO Framework Convention on Tobacco Control - FCTC) เพราะต้องการเน้นย้ำให้ภาคีทั้งหลายปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญานี้ FCTC หรือกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (มาตรา ๕.๓) ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 389 กันยายน 2554
  การทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ประชาชนอยู่ดี กินดี สุขภาพดี มีความสุขสุขภาพดีเริ่มที่บ้านการรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลเป็นปลายทางของการดูแลสุขภาพ หากไม่มีการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ไม่มีการป้องกันการเจ็บไข้หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ คนไข้ต้องเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาล จนหมอและพยาบาลมีงานล้นมือ ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 385 พฤษภาคม 2554
  เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร แห่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นผู้อุทิศตัวและทุ่มเทในการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง อย่างน่าสรรเสริญยิ่ง ความนิยมต่างประเทศไปเสียทุกอย่างอย่างเกินเลย กำลังนำสังคมไทยเข้าไปสู่สภาวะวิกฤติทุกด้าน ในด้านบริการสุขภาพ เรากำลังมีค่าใช้จ่ายพุ่งขึ้นสูง ซึ่งกำลังนำไปสู่วิกฤติบริการสุขภาพ เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 383 มีนาคม 2554
  ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาเล่าเรียนจะต้องมุ่งที่การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความเจริญทั้งทางด้านความรู้ความสามารถรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เรียกว่าต้องพัฒนาทั้งไอคิว และอีคิว ไอคิว = IQ = Intelligence Quotient คือ ระดับสติปัญญาความรู้ความสามารถ อีคิว = EQ = ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 383 มีนาคม 2554
  เด็กเล็กเป็นสิวได้ไหม ทราบกันดีว่าสิวมักพบในเด็กวัยรุ่น แต่ที่จริงแล้วโรคสิวในเด็ก พบได้ทุกช่วงอายุของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 383 มีนาคม 2554
  ลูกหลานของคนในชุมชน ที่ได้รับเลือกและให้ทุนไปเรียนพยาบาล เรียนจบกลับมาทำงานที่บ้านเกิด เป็นพยาบาลชุมชน เป็นที่พึ่งของญาติพี่น้อง และเป็นความหวังใหม่ของระบบสุขภาพไทยพยาบาลขาดแคลน การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยพัฒนาด้านวิชาการและเทคโนโลยีสู่ระดับนานาชาติ ประกอบกับการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการและการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ...
 • นิตยสารหมอชาวบ้าน 383 มีนาคม 2554
  ในคอลัมน์ “เปลี่ยนชีวิต ชีวิตเปลี่ยน” ในหมอชาวบ้าน ฉบับที่ ๓๘๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ นี้เป็นเรื่องเล่าชีวิตของคุณธวัชชัย เอกธุระประคัลภ์ ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐม ที่อดีตป่วยสารพัดโรค ทั้งเปลี่ยนไต–ตัดม้าม มะเร็งต่อมลูกหมาก ติดเชื้อในกระแสโลหิต ฟังดูไม่น่าจะรอด แต่คุณธวัชชัยไม่ยอมตาย “ฮึดสู้” ...